Ekonomik kriz emlak piyasasını tam anlamıyla etkisi altına alırken, krediyle alınan konutların alım-satımında artış yaşanıyor. Nasıl yapılacağı pek bilinmeyen bu alışverişte hem alıcı hem de satıcının dikkatli olması gerekiyor Küresel krizin etkisinin en fazla hissedildiği sektörlerden biri...
Kira gelirlerinin saptanmasında Gelir Vergisi Kanunu, mükelleflere biri götürü, diğeri gerçek usul olmak üzere iki usul sunmuştur. Mükellefler bu yöntemleri uygulama konusunda bir tercih hakkına sahiptirler. Ancak götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe, bir başka deyişle bu...
Uzun süredir çalışmış olduğum müşterilerimden sürekli " Konut almanın zamanı geldi mi " sorularını duymaktayım. Bunu mesleki tecrübelerime dayanarak cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle bu konu hakkında biraz analiz yapmak istiyorum, bunun neticesinde almak mı ? yoksa biraz daha beklemek mi...
Araç kullanan arkadaşların dikkatine.. Araç kullanan arkadaşların günlük yaşantılarında her zaman karşılaşabilecekleri trafik kazalarında yapılması gereken işlemler ile ilgili bilgilendirme eğitim bilgileri bulunmaktadır. Bütün araç kullanan kişilerin kesinlikle bilmesi gereken kurallardır....
Konu : 2918 nolu yasa YASAYI BİLMEKTE YARAR VARDIR. KİMSENİN BAŞINA GELMESİN AMA, DİYELİM Kİ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİNİZ. YARALI VAR, HASTANEYE GİTTİNİZ. SİZLERİN 2918 NOLU YASAYI BİLMEDİGİNİZİ ZANNEDEREK, YAPILACAK MÜDAHALE VE TEDAVİ ÜCRETLERİNİ ÖDEYECEĞİNİZE DAİR ŞU BELGEYİ İMZALAYIN TEKLİFİ...
KİRA GELİRİ OLANLAR DİKKAT !!!


Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Vergi̇ Usul Kanunu Genel Tebli̇ği̇, 1 Mart`ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete`de yayımlandı.

Tebliğ, vergi mükelleflerinin yükümlülük ve ödevlerini vergi dairesine gitmeden, hızlı, kolay ve düşük maliyetlerle yapabilmelerini amaçlayan Hazır Beyan Sistemi`ne yönelik uygulamaları düzenliyor.
Hazır Beyan Sistemi`nde gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından oluşan gelir vergisi mükelleflerinin gelir vergisi beyannamelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığınca kısmen veya tamamen önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulmasına dayanıyor.

Sisteminin uygulanmasına 2015 takvim yılı gelirlerinin beyan dönemi itibarıyla başlanacak. Bu sistemden sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı (MSİ) veya diğer kazanç ve iratlar (DKİ) gelirlerini ayrı ayrı veya birlikte elde eden mükellefler yararlanabilecek. Ücret, kira, MSİ veya DKİ’nin yanı sıra ticari, zirai veya serbest meslek kazancı elde edenler Hazır Beyan Sistemi üzerinden beyanname veremeyecek.
Hazır Beyan Sistemi, beyanname vermek zorunda olan mükelleflerin elde ettikleri gelirlerin türüne göre Başkanlık tarafından, veri ambarında bulunan bilgiler ile diğer kurum ve kuruluşlardan temin edilen bilgiler kullanılmak suretiyle, beyannamenin kısmen veya tamamen önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanıyor.

Konut kira geliri elde eden kişiler, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri elde etmeleri halinde kira vergisine tabii olmuyor. 2016’da istisna tutarının 3.800 TL olması, kira geliriniz 3.800 TL’nin altındaysa kira vergisi ödemeyeceğiniz anlamına geliyor. İşte 5 soruda kira geliri ile bilinmesi gerekenler...
 Mehmet Keklik, konuyla ilgili temel 5 soruyu EmlakJet için yanıtladı:

1- İstisna indiriminde bilinmesi gerekenler nedir?
Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır. Yani, sadece bir konut için istisna tutarı uygulanacaktır.
Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir ortak için (2016 yılı için) 3.800 TL’lik istisna ayrı ayrı uygulanacaktır.
Ayrıca, 3.300 TL ve üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2014 yılı için 97.000 TL’yi aşanlar, istisnadan yararlanamazlar.
Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar 3.300 TL’lik istisnadan yararlanamazlar.
Mirasın paylaşılmamış olması halinde, her bir mirasçı istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.

2- Kirayı bankaya yatırması gerekenler kimler?
Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, işyerini kiraya verenler ile kiracıların (tüm işyerlerinin), kira ödeme işlemlerini banka veya posta idaresi aracılığı ile yapması gereklidir. Kira ödeme işlemlerinin banka ve posta idaresi aracılığı ile yapılmaması durumunda kesilecek ceza, Vergi Usul Kanunu’nun 355. maddesinin o yıl için belirlenen özel usulsüzlük cezası miktarından az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın % 5’idir.

3- Kira vergisi ödeme takvimi nasıldır?
Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.
Hesaplanan vergi;
* Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,
 *Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine,
* Tahsile yetkili banka şubelerine ödenebilir.

4- Kira vergisinin hiç ödenmeyeceği durumlar neler?
Aşağıda belirtilen durumlar içerisinde olunması halinde herhangi bir kira vergisi ödemesi yapılmıyor. Boş kalan gayrimenkullerin korunması amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması, Binaların mal sahiplerinin çocuklarının, anne ve babalarının veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi, (Ancak, bu kimselerin her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi için emsal kira bedeli hesaplanmaz.)

Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi,
Genel bütçeye dâhil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda.

5- Kira gelirinizi nasıl hesaplarsınız?
 Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit edilebilmektedir.
* Götürü Gider Yöntemi (Hakları kiraya verenler hariç)
* Gerçek Gider Yöntemi

Mükellefler istedikleri usulü seçebilirler. Ancak, götürü gider yöntemini seçen mükellefler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler. Ayrıca götürü veya gerçek gider yönteminin seçimi, taşınmaz malların tümü için yapılır. Bunlardan bir kısmı için gerçek gider, diğer kısmı için götürü gider yöntemi seçilemez. ‘Götürü yöntemi’ ile hesaplama

Yıllık kira bedeli bedelinizden işlem yapılan yılın istisna tutarı düşülür ve kalan tutarınız bulunur. (Yıllık Kira bedeli - İstisna Tutar = Kalan)
Bulunan kalan tutarın % 25’i yine kalan tutardan çıkarılır ve vergiye tabi tutar bulunur. (Kalan-(Kalan x %25)= Vergiye Tabi Tutar)
Bulunan vergiye tabi tutar, vergi dilimi tablosuna göre hesaplanır ve kira gelir vergisi bulunur.( Vergiye Tabi Tutar X Vergi Dilimi= Ödenecek Kira Vergisi)
Son olarak bulunan tutara da damga vergisi eklenir. (2016 yılı için 47.80 TL)

Örnek Hesaplama
2016 yılı içerisinde toplam konut kira 25.000 olan bir kişinin, Götürü Yöntemi’ne göre kira vergisi hesaplaması yukarıdaki hesaba göre şu şekilde yapılır:

25.000 TL- 3.800 TL= 21.200 TL (Kalan)
21.200 TL- 5300 TL= 15.900 TL (Vergiye tabi tutar)
15.900 TL x % 20= 3.180 TL (Hesaplanan kira vergisi)

Son olarak bulunan tutara da damga vergisi eklenir. ( 2016 yılı için 47.80 TL)
3.180 TL + 47.80 TL= 3.228TL
(Kişinin gelir durumuna göre vergi dilimi oranı ve istisna tutarı uygulaması değişiklik gösterebilir.)
*: Gelir vergisi dilimi aşağıdaki tablodan görüleceği üzere % 20.

Gelir Vergisi Dilimleri
Kira vergisinde bulunan vergiye tabi gelir aşağıdaki vergi dilimi tablosuna göre hesaplanmaktadır.
Yıllık Toplam Gelir (2016) Vergi Dilimi
12 600 TL`ye kadar 15%
12.600 TL- 30.000 TL arası (12.600 TL’ye kadar %15 uygulanacak) 20%
30.000 TL -69.000 TL arası (12.600 TL’ye kadar %15 / 12.600 TL-30.000 TL arası %20 uygulanacak) 27%
69.000 TL üzeri (12.600 TL’ye kadar %15 / 12.600 TL-30.000 TL arası %20 /30.000 TL-69.000 TL arası %27 uygulanacak) 35%

27.01.2016
Mortgage Soruları Konutun tapusunu incelediniz mi? Konut kredisi kullandırılacak konutların tapuları kat mülkiyeti, kat irtifakı veya tam mülkiyet şeklinde düzenlenmiş olmalıdır. Konutun üzerinde "takyidat" olup olmadığını öğrendiniz mi? Takyidat, konutun tapu kaydına işlenmiş olan ve malikin konut üzerindeki tasarruf hakkını sınırlayan (intifa, ipotek, satış vaadi, şüfa, vefa, iştira, kira, haciz, tedbir gibi) şerhlerdir. Tapu kaydında takyidat bulunan taşınmazlar, konut kredisi teminatı olarak kabul edilmezler. Takyidat bulunan gayrimenkuller üzerine ipotek tesis edilmekle birlikte konut kredisi için yeterli ve gerekli teminatı teşkil etmediklerinden bu tip takyidat bulunan taşınmazlar konut kredisi için teminat olarak alınmazlar. Tapu kaydında Medeni Kanun uyarınca “Aile Konutu” olduğuna ilişkin şerh bulunan taşınmazlara da ipotek tesis edilebilmesi için önce söz konusu...
Son Makaleler
21.02.2016
Konut alıcısının ‘kapora’ mağduriyeti nasıl çözülür? 15 Şubat 2016 Pazartesi - 17:48 Kayıtlı 13 bin, kayıtdışı ise 40 bin emlakçının faaliyet gösterdiği gayrimenkul sektörü, yıllardır ‘emlakçılık...
30.05.2014
Ön Ödemeli Konut Satışı Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri MADDE 40 – (1) Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya...
25.01.2014
Emlak sektörü ekonominin lokomotifi ve piyasa için sıcak para demektir. 2013 yılı genel anlamda hareketli bir yıl oldu diyebiliriz, Metro bağlantılarının uzaması Beylikdüzü ve çekmeköy bölgesinin...
27.11.2013
Değerli Meslektaşlarım Mesleki dayanışma ve yardımlaşma her zaman olması gereken bir hassasiyettir. Bu hassasiyeti de bir araya gelerek sevinçlerimizi, sorunlarımızı, üzüntülerimizi paylaşarak...
25.05.2013
Mesleğine duyarsız emlakçılar… 22 mayıs 2013 tarihinde TT Arena seyrantepe stadın da İstanbul Ticaret Odası Meslek komite seçimleri yapılmıştır. Bizim meslek komitemiz 21 no’lu Gayrimenkul...
12.03.2013
Avrupa Yakası Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Mehmet Keklik: "Yasa piyasada çok fazla hareketliliğe neden olmadığı. Zaten yıllardır bekleniyordu ve yasayla birlikte ancak tapu devirleri...