Ülke genelinde, üretime katılmamış alanların belirlenmesi, kamu ve hazine taşınmazlarının envanterinin çıkartılması, kentsel alan ve arazi düzenlenmesi, arsa ve arazi kullanımının denetlenmesi,...
1375 İSKAN KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2510 Kabul Tarihi : 14/6/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 21/6/1934 Sayı : 2733 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 15 Sayfa :...
6679 İMAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 3194 Kabul Tarihi : 3/5/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 9/5/1985 Sayı : 18749 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa :...
1435 TAPU KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2644 Kabul Tarihi : 22/12/1934 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 29/12/1934 Sayı : 2892 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 16 Sayfa :...
2683 GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 18/5/1955 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/5/1955 Sayı : 9013 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt...
4309 GECEKONDU KANUNU(1) Kanun Numarası : 775 Kabul Tarihi : 20/7/1966 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 30/7/1966 Sayı : 12362 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 5 Sayfa :...
BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler A) Kat mülkiyeti ve kat irtifakı: I - Genel kural: Madde 1 – Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi...
KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/11/1983 Sayı : 18215 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa :...
7121 KIYI KANUNU Kanun Numarası : 3621 Kabul Tarihi : 4.4.1990 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17.4.1990 Sayı : 20495 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 29 Sayfa...
6531 TAŞINMAZ MAL ZİLYEDLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3091 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/12/1984 Sayı :...
5879 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 2863 Kabul Tarihi : 21/7/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1983 Sayı : 18113 Yayımlandığı Düstur : Tertip...
1019 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 1580 Kabul Tarihi : 3/4/1930 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1930 Sayı : 1471 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa :...
7579 MERA KANUNU Kanun Numarası : 4342 Kabul Tarihi : 25/2/1998 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1998 Sayı : 23272 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 38 Sayfa...
3402 SAYILI KADASTRO KANUNU Kabul Tarihi: 21/06/1987 Resmi Gazete tarih ve sayısı: 09/07/1987-19512 Değişiklik Yapan Kanunlar: 1- 22/02/2005 tarihli ve 5304 sayılı Kadastro Kanununda...
II - HÜKMÜ: 1. UMUMİ OLARAK: Madde 140 - Her ortak, usulüne göre tanzim ve imza edilmiş şirket mukavelesiyle koymayı taahhüt eylediği sermayeden dolayı şirkete karşı borçludur. Sermaye...
1. UMUMİ OLARAK: Madde 251 - Komanditerler, iş yılı sonunda tahakkuk eden kar paylarını ve mukavelede kararlaştırılmış olan faizleri nakten alırlar. Fakat koydukları sermayeler her hangi bir...
DÖRDÜNCÜ KISIM : UMUMİ HEYET A - AZALIK: I - TOPLANTIYA İŞTİRAK HAKKI: 1. UMUMİ OLARAK: Madde 360 - Pay sahipleri; organların tayini, hesapların tasdik ve kazancın dağıtılması gibi şirket...
DÖRDÜNCÜ KISIM : UMUMİ HEYET A - AZALIK: I - TOPLANTIYA İŞTİRAK HAKKI: 1. UMUMİ OLARAK: Madde 360 - Pay sahipleri; organların tayini, hesapların tasdik ve kazancın dağıtılması gibi şirket...
B - SERMAYE KOYMA BORCU: I - ÖDEME: Madde 528 - Şirket mukavelesinde aksine hüküm bulunmadıkça ortaklar; koymayı taahhüt ettikleri sermayeleri itibari değerleri nispetinde para olarak ödemeye...
DÖRDÜNCÜ FASIL : KAMBİYO SENETLERİ BORÇLANMA EHLİYETİ: Madde 582 - Akit ile borçlanmaya ehil olan kimse, poliçe, çek ve bono ile borçlanmaya da ehildir. BİRİNCİ KISIM : POLİÇE BİRİNCİ...
II - ŞEKİL VE MÜDDETLER: 1. UMUMİ OLARAK: Madde 679 - Poliçe ile yapılan taahhütlerin şekli, bu taahhütlerin imzalandığı memleketin kanunlarına tabidir. Bir poliçe taahhüdü, vukubulduğu...
İKİNCİ AYIRIM : EŞYA TAŞIMA A - TAŞIMA SENEDİ: I - TANZİM MECBURİYETİ: Madde 768 - Gönderen, taşıyıcıya, talebi halinde iki nüsha olarak bir taşıma senedi vermeye mecburdur. Fakat taşıma...
F - İTİRAZLAR: Madde 864 - Sicil memurunun kararları hakkında 36 ncı madde hükmü tatbik olunur. G - NİZAMNAME: Madde 865 - Gemi sicilinin kuruluşu ve nasıl tutulacağı, memurların haiz...
VI - İŞTİRAK PAYININ TEMLİKİ VE TERHİNİ: 1. ŞARTLARI: Madde 965 - Müşterek donatanlardan her biri iştirak payını dilediği anda ötekilerin muvafakati olmaksızın tamamen veya kısmen...
III - ÖLÜM: Madde 1014 - Kaptan hizmete alındıktan sonra ölürse, öldüğü güne kadar olan ücretini ve kararlaştırılmış diğer bütün menfaatlerini donatanın, ödemesi lazımdır. Kaptan, yolculuk...
B - TAŞIYANIN HAKLARI: I - NAVLUN HAKKI: 1. ÖDEME MÜKELLEFİYETİNİN DOĞUMU: Madde 1069 - Gönderilen; malı teslim almakla navlun ve navlun teferruatından olan bütün masrafları ve sürastarya...
D - AMİR HÜKÜMLER: I - UMUMİ OLARAK: Madde 1116 - Bir konişmento tanzim edildiği takdirde taşıyanın: 1. Geminin denize, yola ve yüke elverişliliğine mütaallik 1019 uncu; 2. Tazmin...
E - BORCUN ÖDENMESİ: I - YER VE ZAMAN: Madde 1167 - Deniz ödüncü senedinde hilafına hüküm olmadıkça deniz ödüncü borcunun, ilgili yolculuğun varma limanında ve geminin bu limana ulaşmasından...
ALTINCI FASIL : GEMİ ALACAKLILARI VE YÜK ALACAKLILARI A - GEMİ ALACAKLISI HAKKINI VEREN ALACAKLAR: Madde 1235 - Aşağıdaki alacaklar sahiplerine "gemi alacaklısı hakkı" verir: 1. Gemi cebri...
3. KISMİ SİGORTA: Madde 1287 - Sigorta olunan menfaatin değerinin tamamı önceki mukavele ile temin edilmemişse bu menfaat, geri kalan değerine kadar, bir veya birkaç defa daha sigorta...
C - SİGORTA DEĞERİ: I - AŞKIN SİGORTA: Madde 1345 - Sigorta olunan menfaatin tam değeri sigorta değeridir. Sigorta bedeli, sigorta değerini aşamaz. II - ÇİFTE SİGORTA: 1. UMUMİ...
D - MÜŞTEREK AVARYA: I - UMUMİ OLARAK: Madde 1393 - Müşterek avarya halinde sigortacı aşağıda yazılı zarar ve masrafları tazmin eder. 1. Sigortalının kendi uğradığı bir zarardan dolayı kendi...
B - KISMİ HASAR: I - GEMİDE: 1. UMUMİ OLARAK: Madde 1431 - Geminin kısmen hasara uğraması halinde zarar, 1198 ve 1199 uncu maddelere göre tayin edilecek tamir masraflarının tutarından...
Sermaye Piyasası Kurulundan: KONUT FİNANSMANI FONLARINA VE İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: III, NO: 34) (Resmi Gazete’nin 4 Ağustos 2007 tarih ve 26603 sayılı...
150 metrekare ve üzerindeki konutlar ile işyerlerindeki yüzde 18 KDV’nin, üç ay süre ile yüzde 8’e indirilmesi, KDV konusuyla ilgili bazı ayrıntıları gündeme getirdi. Halk arasında "temelden satış"...
Rus vatandaşların Türkiyede gayrimenkul edinebilmeleri için 6 aylık ikamet izni almaları gerekir. Bu izni alabilmeleri için satın almak üzere anlaşmış oldukları Gayri Menkul ile ilgili yapmış...
LİSANSLI EMLAKKOMİSYONCULUĞU VE EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ ,HAKKINDA KANUN TASARI TASLAĞI HAZIRLAYAN: İSTANBUL TİCARET ODASI 24 NOLU GAYRİMENKUL HİZMETLERİ MESLEK KOMİTESİ Genel Açıklama Yapılan...
BOĞAZİÇİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 2960 Kabul Tarihi : 18/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete: Tarih :22/11/1983 Sayı:18229 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa:...
T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tasarruf İşlemleri Dairesi Başkanlığı Sayı : B.09.1.TKG0100001-073/ 23/02/2006 Konu : 5253 sayılı Dernekler...
8965 TÜRK CEZA KANUNU (1) Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/10/2004 Sayı :25611 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43...
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi Cezanın belirlenmesi MADDE 61. - (1) Hakim, somut olayda; a) Suçun işleniş biçimini, b) Suçun işlenmesinde kullanılan...
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli Terk Madde 97- (1) Yaşı veya hastalığı dolayısıyla kendini idare edemeyecek durumda olan ve bu nedenle...
İKİNCİ BÖLÜM Çevreye Karşı Suçlar Çevrenin kasten kirletilmesi Madde 181- (1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları...
DOKUZUNCU BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük MADDE 344- (1) Bu Kanunun; a) “İmar kirliliğine neden olma” başlıklı 184 üncü maddesi yayımı tarihinde, b) “Çevrenin kasten kirletilmesi” başlıklı...
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak Madde 302- (1) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/36 md.) Devlet topraklarının tamamını veya...
ÜRK MEDENÎ KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 4722 Kabul Tarihi : 3.12.2001 BİRİNCİ...
TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ(1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/5/1994 No : 94/5623 Dayandığı Kanunun Tarihi : 17/2/1926 No:743 22/11/2001 No:4721 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 7/6/1994...