01.03.2011
2784 kez incelendi

Lisanslı Emlak Müşavirliği ve Lisanslı Emlak Komisyonculuğu Hakkında Kanun Tasarı Taslağı

HAZIRLAYAN: İSTANBUL TİCARET ODASI 24 NOLU GAYRİMENKUL HİZMETLERİ MESLEK KOMİTESİ
Amaç
MADDE 1 – Bu kanunun amacı; lisanslı emlak müşavirleri, lisanslı emlak müşavirliği şirketleri ile lisanslı emlak komisyoncularının faaliyet, denetim ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2- Bu kanun, lisanslı emlak müşavirleri, emlak müşavirliği şirketleri ve emlak komisyoncularının gayrimenkullere yönelik yapacakları aracılık, kiralama, danışmanlık, belge düzenleme, tasdik ve takip gibi işlemlerin yerine getirilmesini kapsar.

Tanımlar
MADDE 3 –Bu kanunda geçen;
a ) Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,
b)  Kurul: Lisanslı Emlak Müşavirliği ve Lisanslı Emlak Komisyonculuğu Kurulunu ,
c)  Lisans: Emlak müşavirliği ve emlak komisyonculuğu lisansını,
ç)  Meslek Odası: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre   
     Kurulan Emlak Meslek Odaları, Emlak Meslek Odası bulunmayan yerlerde Birleşik Esnaf
     Odaları ile 5174 sayılı Kanuna tabi odaları,
d)  Müşavirlik: Lisanslı emlak müşavirliklerini,
e)  Şirket:  Lisanslı emlak müşavirliği ve lisanslı emlak komisyonculuğu şirketini ,
f)  Komisyonculuk: Lisanslı emlak komisyonculuğunu ,
(g)  Yönetmelik: Lisanslı Emlak Müşavirliği ve Lisanslı Emlak Komisyonculuğu Hakkındaki Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelikleri,
h) Tapu işlemleri: Tapuda yapılan akitli ve akitsiz işlemleri .
ı)  Meslek mensubu: Lisanslı emlak müşaviri ve lisanslı emlak komisyoncusunu ,
i)  İş sahibi: Sözleşmeye dayalı olarak taşınmaz alım satımı, kiralama, tapu işlemlerini
     yaptıracak ve takip ettirecek gerçek ve tüzel kişileri ,.
j) Sınırlı ayni hak: Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar dışındaki sınırlı ayni hakları,
k) Taşınmaz mülkiyeti: Arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerin mülkiyetini,
l) Akitli işlemler:  Taşınmaz mülkiyeti devri veya taşınmaz üzerine ayni ve şahsi hak tesisine ilişkin olarak tapu sicil müdürlüğünce resmi senet düzenlenen işlemleri,
m) Akitsiz işlemler: Taşınmaz mülkiyeti devri veya taşınmaz üzerine ayni ve şahsi hak tesisine ilişkin olarak tapu sicil müdürlüğünce tescil istem belgesi düzenlenen işlemleri,

İfade eder.

Genel şartlar
MADDE 4 - Lisans sahibi olabilmenin genel şartları şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
ç) Türkiye’de yerleşim yeri sahibi olmak,
d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya tescil edilmiş olsa bile, Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hükümlü bulunmamak..

Lisans sınavı
MADDE 5-Lisanslı Emlak müşavirliği ve Lisanslı emlak komisyonculuğu sınavı Kurulca yapılır. Kurul yetkisini sınav yapmaya yetkili başka bir kamu kurumu aracılığıyla yapabilir veya yaptırabilir Sınavlarda tapu işlemleri uygulamaları, pazarlama, hukuk, büro yönetimi, halkla ilişkiler gibi mesleki konularda sınav yapılır. Sınavlara ilişkin  usul ve esaslar ile sınav konular yönetmelikle belirlenir. Yönetmelik hazırlanırken Ticaret Odaları ve Esnaf Sanatkârlar Odalarının ilgili birimlerinin görüşü alınır. Sınavlarda her sınavdan toplam 6 kere başarısız olanlar yeniden sınava giremezler. Her halde bu hak üç yılla sınırlıdır.
Emlak müşavirliği lisansı almanın özel şartları
MADDE 6- Emlak müşavirliği lisansı almanın özel şartları şunlardır;

a) Dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, kamu yönetimi,  fakültelerinden veya mühendislik fakültelerinin harita ve kadastro, inşaat, mimarlık ve şehir planlaması bölümlerinden veya ön lisan eğitimi veren Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu ile Meslek Yüksek Okullarının “Emlak ve Emlak Yönetimi” programından mezun olmak yahut Yüksek Öğretim Kurulunca bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Lisans sınavını kazanmış olmak

c)  Lisans sınavını kazananlar için İçeriği ve süresi yönetmelikle belirlenecek, Kurulca verilecek altı aylık teorik eğitimi ve meslek odalarınca belirlenecek Lisanslı emlak müşaviri yanında altı aylık uygulama eğitimi olmak üzere toplam on iki aylık eğitimi başarıyla tamamlamış olmak.

ç) Esnaf Odası veya Ticaret Odalarının ilgili meslek komitesine kayıtlı olmak.

Emlak komisyonculuğu lisansı almanın özel şartları
MADDE 7- Emlak komisyonculuğu lisansı almanın özel şartları şunlardır;

a) Lise ve dengi okuldan mezun olmak veya değerleme, harita, emlak, maliye, iktisat, işletme, kamu yönetimi yapı ve inşaat alanlarında eğitim veren en az iki yıllık yüksek okullar ile Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu ile, Meslek Yüksek Okullarının “Emlak ve Emlak Yönetimi” programından mezun olmak yahut Yüksek Öğretim Kurulunca bunlara denkliği kabul edilen yurtiçi ve yurtdışı yüksek öğretim kurumlarından veya lisans eğitimi veren yüksek okullardan mezun olmak.

b) Lisans sınavını kazanmış olmak

c) İçeriği ve süresi yönetmelikle belirlenecek, Kurulca verilecek altı aylık teorik eğitimi ve meslek odalarınca belirlenecek lisanslı emlak müşaviri veya lisanslı emlak komisyoncusu yanında altı aylık uygulama eğitimi olmak üzere toplam on iki aylık eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.

ç) Esnaf Odası veya Ticaret Odalarının ilgili meslek komitesine kayıtlı olmak.

Lisanslı Emlak Müşavirliği ve Komisyonculuğu Kurulu
MADDE 8- - Bu kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla merkezi Ankara’da olan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlı olarak Lisanslı Emlak Müşavirliği ve Komisyonculuğu Kurulu kurulmuştur.
Kurul on bir asıl ve 8 yedek üyeden oluşur. İki asıl bir yedek üye,  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden biri asıl bir yedek üye,  Maliye  Bakanlığından, bir asıl bir yedek üye Sanayi ve Ticaret Bakanlığından, bir asıl bir yedek üye YÖK tarafından, üç asıl 2 yedek üye Esnaf Odaları tarafından, üç asıl 2 yedek üyede Ticaret Odaları tarafından seçilir.
Kurul üyeliklerine aday gösterilecek kamu görevlilerinin genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı görevlerinde bulunması üç yıl bu görevde asaleten çalışmış olması şarttır. Kurul üyelerinin görev süresi 5 yıldır. Görev süresi dolan kurul üyesi yeniden seçilebilir. YÖK tarafından seçilecek üyenin en az doçent unvanlı, ilgili mesleki eğitimde görev almış olması şarttır.

Emlak Meslek Odaları ve Ticaret Odalarınca seçilecek kişilerin Meslek Esnaf Odalarında başkan veya üyeler, Ticaret Odalarında ilgili gayrimenkul hizmetleri meslek komitesi başkan veya üyeleri arasından seçilir. Bu üyelerin kanunda belirtilen emlak müşaviri ve komisyoncusu olabilme şartlarını taşımaları gerekir.

Asıl üyeliğin boşalması halinde, ilgili kurum tarafından seçilen yedek üye göreve başlar. 

Kurul üyelerinin seçimine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Odaları temsil edecek üyelerin seçiminde odaların üye sayısı esas alınır.

Kurulun görevleri
MADDE 9- Kurulun görevleri şunlardır:
a) Lisans sınavı yapmak veya yaptırmak.
b) Lisans sınavı sonucu emlak müşaviri, Lisanslı emlak komisyoncusu ve Lisanslı Emlak
    Müşavirliği Şirketi olmaya hak kazananlara lisans vermek ve meslek mensupları sicilini 
    tutmak.
c) Emlak müşaviri veya komisyoncusu olmaya hak kazananların yeminlerini yaptırmak.
ç) Yabancı emlak müşaviri ve komisyoncularının hukuki ve fiili olarak karşılıklı olmak
    kaydıyla, Türkiye de faaliyette bulunma taleplerini değerlendirmek, uygun olanlara izin
    vermek.
d) Bu kanunda belirtilen hallerde lisans iptaline karar vermek.
e) Emlak müşaviri, komisyoncuları ve şirketlerinin faaliyetleri sırasında
    kullanacakları, sözleşme, belge basılı kâğıtların şeklini, ana unsurlarını ve içeriğini
    belirlemek.
f) Verilecek mesleki eğitime ilişkin usul ve esasları belirlemek.
g) Meslek ilkelerini belirlemek, genelgeler çıkarmak, emlak müşaviri, emlak müşavirliği
    şirketi ve komisyoncularını faaliyetleri ile ilgili olarak denetlemek, gerektiği takdirde idari
    inceleme ve soruşturma yapmak.
ğ) Bu kanun kapsamındaki faaliyetler ile ilgili benzeri hizmetleri yürütmek.
h) Emlak müşaviri, emlak müşavirliği şirketi ve komisyoncularına görüş bildirmek.

Kurulun çalışma usul ve esasları
MADDE 10- Kurul, asıl üyelerinin üçte ikisinin katılımı ile toplanır ve asıl üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.
Kurul üyelerine ayda dört toplantıdan fazla olmamak üzere, her toplantı günü için uhdesinde kamu görevi bulunanlara 1000, bulunmayanlara ise 2000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda Kurul Bütçesinden toplantı ücreti ödenir.

Kurulun idari yapısı
MADDE 11-.Kurul; Başkanlık,  Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği ve Denetim Birim Başkanlığından oluşur.  
Başkanlık: Kurulun en üst idari organıdır. Başkanlık görevleri ile personelin sayısı ve nitelikleri yönetmelikle belirlenir. Kurul çalışmalarını sevk ve idare eder.
Genel sekreterlik: Kurulca atanacak, genel sekreterin görevleri ile personelin sayısı ve nitelikleri yönetmelikle belirlenir. Genel sekreterin Esnaf Odası ve Ticaret Odalarının ilgili meslek komitesi üyeleri arasından en az 4 yıllık yüksek okul mezunu olması ve gayrimenkul sektöründe en az 5 yıl çalışmış olması şartı aranır.
Hukuk müşavirliği:  Hukuk müşavirinin hukuk fakültesi mezunu olması zorunludur. Hukuk müşaviri olarak atanacakların asgari 4 yıllık avukatlık yapmış olması veya mesleki alanında en az dört yıl çalışmış olma şarttır.
Denetim Birimi Başkanlığı: Kurulca atanacak, denetim birimi başkanının 4 yıllık yüksek okul mezunu olması,  kamu ve/veya özel sektörde denetim alanında en az 4 yıl görev yapmış olması aranır.

Kurul, işbu Kanunun ekinde yer alan cetvelde sayı ve unvanı gösterilen kadrolardan oluşur. Bakanlar Kurulu bu kadroları artırma veya azaltmaya yetkilidir.

Lisans ve kimlik belgesi:
MADDE 12- Bu kanun hükümlerine göre emlak müşaviri ve emlak komisyoncusu olmaya hak kazanan kişilere Kurul tarafından kayıt ve tescilleri yapılarak lisans ve kimlik belgesi verilir.

Lisans talepleri için yapılan başvurular en geç bir ay içinde Kurul tarafından incelenir ve karara bağlanır. Kurul kararlarına karşı 60 günlük süre içinde idari yargıya itiraz edilebilir.

Lisanslı emlak müşavirleri tarafından bu kanun hükümlerine göre kurulacak olan emlak müşavirliği şirketlerine de lisans, Kurul tarafından verilir.

Lisans bedeli
MADDE 13-Lisans bedeli emlak komisyoncuları için 2000 TL, emlak müşavirleri için 5000 TL, emlak müşavirliği şirketleri için 10000 TL olup bu bedeller bir defaya mahsus olarak ödenir. Bedel, Kurul tarafından belirlenecek banka hesabına yatırılır.

Lisans bedeli her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

Lisans bedelleri bu Kanunun 20. ve 21.maddesinde belirtilen görevleri yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapmaları nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere lisans alanlara %50 indirimli olarak uygulanır.

Yemin
MADDE 14-Lisans sahibi, bu Kanun kapsamındaki görevine fiilen başlamadan önce, o yer sulh hukuk mahkemesinde görevini doğru ve tarafsız olarak yürüteceğine, bu Kanun hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceğine ve ettirmeyeceğine dair yemin eder. Yemin metni Kurul tarafından belirlenir.

Yemin tutanağı iş yerinin görünen bir yerine asılır.

Yeni iş yeri açılması ve değişikliği
MADDE 15- Emlak müşavirleri ve emlak komisyoncuları kendi adlarına açtıkları işyeri adreslerinde faaliyetlerini sürdürmek ve lisans ve ruhsatlarını çalıştıkları iş yerinin görünen bir yerine asmak zorundadırlar.

İş yeri değiştiren meslek mensupları on gün içinde yeni iş yerlerinin açık adreslerini Kurula bildirmek zorundadırlar.

Meslek mensupları kendi adlarına birden fazla iş yeri açamazlar. İş yeri sahibi olan meslek mensupları ücret karşılığı işveren yanında çalışamazlar. Ücret karşılığı çalışan meslek mensupları birden fazla iş yerinde de görev yapamazlar.

Meslek mensupları sicili
MADDE 16- Lisanslı emlak müşaviri ve komisyoncuları için Kurul tarafından meslek mensupları sicili tutulur. Lisanslı emlak müşavirliği şirketleri de Kurul tarafından listeye alınarak ilan edilir.

Çalışma yerini başka il veya bölgeye naklini yapan meslek mensupları işe başlamadan en az on gün önce Kurula bunu bildirmek zorundadır.

Hizmetin kendi adına yürütülmesi
MADDE 17- Lisansını almış olan müşavir ve komisyoncuların bu hizmeti kendi adına yürütmesi halinde, bu hizmet emlak müşaviri ve komisyoncusu tarafından bizzat yerine getirilir.

Lisanslar devredilemez, kiraya verilemez.

Lisanslı emlak müşaviri, komisyoncusu ve lisanslı emlak müşaviri şirketi yanında çalışanların yapacağı işlemlerde sorumluluk lisans sahibine aittir.

Düzenlenecek sözleşme ve belgeler lisanslı emlak müşaviri ve komisyoncusu tarafından imzalanır.

Lisanlı emlak müşavirleri, komisyoncuları ve şirketler işyerlerinde faaliyetleri dışında başkaca bir iş yapamazlar.

Yabancı emlak müşavirleri ve komisyoncuları:
MADDE 18- Yabancı bir devletin uyruğundaki gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve lisanslı emlak müşavirleri ve komisyoncularında aranan nitelikleri taşımak şartıyla Kurul onayı ile Türkiye de emlak müşavirliği ve komisyonculuğu faaliyetinde bulunabilirler.

Yabancıların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkiye de emlak müşavirliği ve komisyonculuğu hizmetini vermek üzere faaliyette bulunabilir. Şirket kurabilirler Bu halde de kurulacak şirkette biri sorumlu lisans sahibi olmak üzere TC vatandaşı en az iki lisanslı emlak müşavirinin kurucu ortak olma şartı aranır.

Lisansın kullanılacağı yetki bölgesinin sınırı
MADDE 19-  Lisanslı emlak müşavirleri, komisyoncuları ve şirketler yurt içinde ve yurt dışında işlem yapmakla yetkilidirler. Lisanslı emlak müşavirleri, komisyoncuları ve şirketler , başka kişi veya şirketlerle yapacakları resmi sözleşmeyle, kendilerinin vermeye yetkili olduğu hizmetin, belirli bir bölge ile sınırlı olarak onlar tarafından verilmesini sağlayabilir. Bu halde hizmet vermeye yetkili kılınan kişi veya şirketlerin lisanslı emlak müşaviri, lisanslı emlak komisyoncusu  veya lisanslı emlak müşavirliği  şirketi şartlarını taşıması gerekir.   

Lisanslı emlak müşavirlerinin yapacağı hizmetler;
MADDE 20- Lisanslı emlak müşavirlerinin gayrimenkullere yönelik sunacağı hizmetler şunlardır;

a) Talep üzerine düzenlenen iş sözleşmesine dayanılarak, taşınmaz malın alım, satım ve kiralanması konusunda pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, aracılık hizmeti vermek.

b)Talep üzerine düzenlenen iş sözleşmesine dayanılarak, gayrimenkul mülkiyetinin devri, gayrimenkul üzerine ayni ve şahsi hak tesisleri işlemlerini takip edip sonuçlandırmak, tüm resmi ve özel kurumlarda işlemleri takip etmek, belge düzenini sağlamak,

c) Gayrimenkul hizmetlerine yönelik kayıt inceleme, araştırma, raporlama ve danışmanlık hizmeti vermek.

ç) İlgililerin talebi üzerine işlemlerle ilgili belge ve formları düzenlemek.

d) Gayrimenkullerde kendi faaliyet alanına ilişkin olarak bilirkişilik hizmeti vermek.

Emlak komisyoncularının vereceği hizmetler
MADDE 21-  Lisanslı emlak komisyoncularının sunacağı hizmetler şunlardır;

a) Talep üzerine düzenlenen iş sözleşmesine dayanılarak, taşınmaz malın alım, satım ve kiralanması konusunda pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, aracılık hizmeti vermek.

b) Talep üzerine düzenlenen iş sözleşmesine dayanılarak, satış ve kiralanmasını yaptığı taşınmazlara yönelik olarak işlemleri tüm özel ve resmi kurumlarda takip etmek.

Emlak komisyoncuları, bu kanunla, emlak müşavirlerine tanınan diğer yetkileri ve emlak müşaviri sıfatını kullanamazlar.


Komisyonculuk faaliyeti verecek şirketler
MADDE 22-Komisyonculuk faaliyetinde bulunacak şirketlerin ticaret şirketi statüsünde olması kurucularından en az birisinin lisanslı emlak komisyoncu olması zorunludur.

Şirket çalışanları yapacakları işlemlerde lisanslı emlak komisyoncusu ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Lisanslı emlak müşavirliği şirketleri
MADDE 23- Emlak müşavirliğinin ticari şirket kapsamında yapılması halinde, şirketin anonim şirket olarak kurulması, şirket kurucu ortaklarının en az iki sorumlu lisanlı emlak müşaviri olması zorunludur.

Emlak müşavirliği şirketlerine lisanslı emlak komisyoncuları da ortak olabilir.

Lisanslı emlak müşavirliği şirketinin sermayesi 200.000TL den az olamaz.

Şirket çalışanları ve avukatlar yapacakları işlemlerde lisanslı emlak müşaviri ile birlikte müteselsilen sorumludur.
Emlak müşavirliği veren ticaret şirketleri müşavirlik faaliyetleri dışında başkaca bir iş yapamazlar. Sorumlu lisanslı emlak müşavirleri, başka şirketlerin kurucu ortağı olamaz, yönetim ve denetimlerinde bulunamaz.

Emlak müşavirliği hizmeti veren ticaret şirketleri kadrolu veya sözleşmeli olarak en az bir avukat çalıştırmak zorundadır. Düzenlenecek resmi senet ve tescil istem belgesini lisanslı sorumlu emlak müşavirinin yanında avukatta imzalar. 24. madde gereğince verilecek tapu kayıt suretlerini sadece lisanslı sorumlu emlak müşaviri imzalar.

Lisanslı emlak müşavirliği şirketlerinin sunacağı hizmetler
MADDE 24. Lisanslı emlak müşavirliği şirketlerinin sunacağı hizmetler şunlardır.

a) Talep üzerine düzenlenen iş sözleşmesine dayanılarak, taşınmaz malın alım, satım ve kiralanması konusunda pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, aracılık hizmeti vermek.
b) Talep üzerine düzenlenen iş sözleşmesine dayanılarak, gayrimenkul devri, üzerine ayni ve şahsi hak tesis işlemlerini takip edip sonuçlandırmak, tüm resmi ve özel kurumlarda takip etmek, belge düzenini sağlamak.

c) Akitli ve akitsiz işlemlerde tapu sicil müdürlüğünün kontrolüne sunmak üzere resmi senet ve tescil istem belgelerini düzenlemek.

ç) Tapu kayıt suretlerini tasdik ederek ilgilisine vermek.

d) Gayrimenkul hizmetlerine yönelik kayıt inceleme, araştırma, raporlama ve danışmanlık hizmeti vermek.

e) İlgililerin talebi üzerine işlemlerle ilgili belge ve formları düzenlemek.
Yetki Sözleşmesi
MADDE 25Lisanslı emlak müşavirlikleri, komisyoncuları ve şirketler, başka kişi veya şirketlerle yapacakları resmi sözleşmeyle, kendilerinin vermeye yetkili olduğu hizmetin onlar tarafından verilmesini sağlayabilir. Bu halde hizmet vermeye yetkili kılınan kişiler veya şirketin lisanslı emlak müşaviri, lisanslı emlak komisyoncusu olması veya lisanslı emlak müşavirliği şirketi şartlarını taşıması gerekir. Hizmet vermeye yetkili kılınan kişi veya şirketler iş ve işlemlerinden doğrudan sorumludur. Yetki veren kişinin sorumluluğu ise, yapılacak müşavirlik ve komisyonculuk hizmeti ile sınırlıdır.


Yetki veren Lisanslı emlak müşavirlikleri, komisyoncuları, şirketler ile yetkilendirilen kişi veya şirketler arasında yapılacak sözleşmenin içeriği ve sözleşmede bulunması zorunlu koşullar yönetmelikle düzenlenir.

İş sözleşmesi
MADDE 26- Lisanslı emlak müşaviri, komisyoncuları ve şirketleri ile iş sahibi arasında, içerik ve unsurları Kurul tarafından belirlenen, tip (standart) iş sözleşmesi düzenlenir.
Sözleşmeyle yapılacak işler, tapu sicil ve kadastro müdürlüklerini ilgilendiriyorsa düzenlenen iş sözleşmesinin bir örneğinin ilgili tapu sicil veya kadastro müdürlüğüne ibrazı zorunludur. İşlemin sonuçlanmasından sonra iş sözleşmesi ilgili müdürlükte saklanır.

Taraflar arasında düzenlenen bu sözleşmede belirlenecek süre içinde işlemin sonuçlandırılmaması halinde, iş sahibi tarafından yazılı bilgi verilmek suretiyle sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda Lisanslı emlak müşaviri ve komisyoncuları ücret talebinde bulunamaz. Ancak sözleşme süresi bitse dahi taşınmazın yer gösterilen müşteriye satılması veya kiralanması bu hükmün dışındadır.
Lisanslı emlak müşaviri ve komisyoncuları üstsoy, altsoy ve aynı derecedeki kayın hısımları ve eşleri hariç olmak üzere, bütün iş sahipleriyle iş sözleşmesi yapmak zorundadırlar.

Ücret
MADDE 27- Ücret, lisanslı olarak verilen müşavirlik ve komisyonculuk hizmetlerine karşılık olarak alınacak meblağdır. Ücretin miktarı taraflar arasında düzenlenecek iş sözleşmesinde gösterilir.
 Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu ve TOBB (Türkiye Odalar Borsalar Birliği) tarafından her yıl Eylül ayı içerisinde, işlemlerden alınacak ücretinin asgari hadlerini gösteren birer tarife hazırlayarak Kurula gönderirler.
Kurulca teklifler göz önüne alınmak suretiyle uygulanacak tarife o yılın Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığına gönderilir. Bu tarife Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya tarife onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Bakanlık uygun bulmadığı tarifeyi bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Kurula geri gönderir. Geri gönderilen bu tarife, Kurulun üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış sayılır. Sonuç Kurul tarafından Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bildirilir. Asgari ücret tarifesine karşı idari yargı merciine başvurulabilir.
Ücretinin takdirinde, işlemin tamamlandığı veya hizmetin verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.
Asgari ücret tarifesinde belirtilen miktarların altında ücret alınamaz. Yeni tarife yürürlüğe girinceye kadar mevcut tarife hükmü uygulanır.

Tasdik ve tasdikten doğan sorumluluk
MADDE 28- Lisanslı emlak müşavirliği şirketlerinin tapu işlemlerine yönelik düzenleyecekleri belgeler ile tasdik edecekleri tapu kayıt suretine ilişkin usul ve esaslar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Kurulca birlikte belirlenerek, Kurul tarafından açıklanır.
Tapu kayıt suretleri sorumlu lisanslı emlak müşavirleri tarafından bizzat imzalanır. Tasdik yapılırken lisans numarasının da yazılması zorunludur. Tapu kayıt suretlerinin doğruluğundan lisanslı emlak müşavirleri sorumludurlar.

Hukuki ve Cezai Sorumluluk
MADDE 29- Lisanslı emlak müşaviri, emlak komisyoncusu ve şirketler, yaptığı iş ve işlemlerden kusurlarıyla üçüncü kişi ve Hazineye verdikleri zarardan   doğrudan sorumludur. Lisanslı emlak müşavirleri ve komisyoncuları işbu kanunla verilen yetki ve sorumlulukları açısından Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisi sayılır ve buna göre cezalandırılır.

Sigorta fonu
Madde 30-Lisanslı emlak müşaviri, komisyoncuların ve şirketlerinin faaliyetleri sırasında meydana gelen zararlardan doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini karşılamak amacıyla kurul tarafından bir sigorta fonu oluşturulur. Lisanslı emlak müşaviri, komisyoncuların ve şirketlerinin sigorta fonuna katılımı zorunludur. Sigorta primleri peşin ödenir. Ancak Kurul, taksitle ödeme yapılmasına da karar verebilir. Sigorta kapsamına manevi tazminata ilişkin talepler dâhil değildir. Sigorta fonunun nasıl oluşacağı çalışma usul ve esasları ile kapsamına alacağı zararlar, primler yönetmelikle düzenlenir. Prim ve ilgili koşulların tespitinde; sigorta süresi içinde herhangi bir zararın giderilmesine neden olmayan müşavir veya komisyoncuların primlerinin indirilmesi yoluyla ödüllendirilmesi, zarar giderimine neden olan müşavir veya komisyoncuların primlerinin yükseltilmesi yoluyla cezalandırılması ve gerekli görülen diğer hususlar dikkate alınır.

Lisanslı emlak müşavirliği ve komisyonculuğundan ayrılma 
MADDE 31- Lisanslı emlak müşaviri veya emlak komisyoncusu iken işini bırakanlar bunu on beş gün içerisinde Kurula bildirmek, lisans ve kimlik belgesini geri vermekle yükümlüdürler. Bu kişilerin yeniden mesleği icra etmek istemeleri halinde lisans ve kimlik belgeleri Kurul tarafından bu Kanununda belirlenen 4, 5.  ve 7. maddesindeki şartları taşımaları halinde yeniden verilir. Beş yıl içinde yeniden müracaat halinde sınav şartı aranmaz.

Mesleki yükümlülükler ve yetkilerin kullanılması
MADDE 32 -Emlak müşavirleri, komisyoncuları ve şirketleri bunların yanında çalışanlar, yaptıkları hizmetlerden dolayı edindikleri belge ve bilgileri amacı dışında kullanamaz ve açıklayamazlar.

Emlak müşavirleri, komisyoncuları ve şirketleri mesleği gereği veya pazarladıkları taşınmazlarla ilgili haksız rekabete sebep olmayacak şekilde ilan ve reklam da bulunabilirler.

Tabela veya basılı kâğıtlarında lisanslı emlak müşaviri, emlak komisyoncusu ve şirketi unvanı dışında başkaca sıfat kullanamazlar.
Ancak; mesleğin gereği olarak pazarladıkları taşınmazların nitelikleri ve nicelikleri hakkında yapacakları ilan bu yasak dışındadır.

Satılacak veya kiralanacak gayrimenkuller üzerine bu amaçla konulacak ve ölçüleri ve içeriği Kurul tarafından belirlenecek olan ilan ve afişler her türlü vergi ve harçtan muaftır. Bu ilanlar Kurulca belirlenen sürelerden önce ilan sahibi bilgisi dışında alınamaz toplanamaz zarar verilemez.

Denetim
MADDE 33- Emlak müşavirleri, komisyoncuları ve şirketlerin faaliyetleri; bu kanun kapsamında yaptığı işlemlerin hukuka ve mevzuata uygunluk yönünden Kurulca mesleki ilke ve kurallara uygunluk yönünden ilgili meslek odalarınca denetlenir.

Kurulca yapılan denetimler sonucunda, hukuka ve mevzuata aykırı işlemleri tespit edilen lisans sahiplerine, bu işlemlerini hukuka ve mevzuata uygun hale getirmeleri için bir aya kadar süre verilebilir. Bu durum gereği yapılmak üzere ilgili meslek odası ve Kurula bildirilir.

Mesleki ilke ve kurallara uygunluk yönünden ilgili meslek odalarınca yapılan denetimler sonucunda verilen cezalar Kurula bildirilir.

Lisansların verilmesi, iptal edilmesi ve sicillerin tutulması ve lisanslı müşavir ve komisyoncularının kuruluş, işleyiş ve her türlü faaliyetlerinin denetimini yaparak uyarma, kınama, lisansın geçici veya sürekli iptali cezalarını ve bu Kanunda belirlenen para cezalarını vermeye Kurul yetkilidir.


Kurul kararlarına karşı 15 gün içinde idari yargıya merciine başvurulabilir

Ceza hükümleri
MADDE 34-  Bu Kanunun 33. maddesinde yapılan denetimler sonucunda bu Kanunun öngördüğü herhangi bir yükümlülüğü ihlal ettiği tespit edilenlere 500 TL den 10000 TL’ ye kadar idari para cezası Kurul tarafından verilir. İhlalin verilen süre içinde giderilmesi para cezası verilmesine engel oluşturmaz. İdari para cezalarının belirtilen sınırlar içinde verilmesinde, ihlalin niteliği, ihlalin ve kusurun ağırlığı, üçüncü kişiler için herhangi bir zarara sebep olup olmadığı, daha önce aynı türden veya başka bir ihlalde bulunulup bulunulmadığı göz önünde tutulur ve ceza bildiriminde belirtilir. İdari para cezaları her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranları kadar artırılır. 

33.madde uyarınca yapılan denetimler sonucunda para cezası verilen emlak müşavir veya komisyoncularına aynı zamanda bir uyarı cezası verilir. İkinci kez aynı veya değişik türden bir  ihlalin yapılması halinde para cezası yanında kınama cezası verilir.
33. madde uyarınca verilen süre içinde ihlalin giderilmemesi halinde lisansın en fazla altı ay süreyle geçici iptaline (askıya alınmasına) karar verilir. Aynı ihlalin ikinci kez yapılması halinde bir yıl süreyle lisans askıya alınabilir. Aynı ya da değişik türden ihlallerin üçüncü kez yapılması veya ikiden fazla lisansın askıya alınması hallerinde emlak müşavir veya komisyoncularının lisansı sürekli iptal edilebilir. Kurul, ihlalin ağırlığını ve kusur oranını göz önünde tutarak lisans iptali yerine başka bir ceza vermeye yetkilidir. Aynı şekilde Kurul, ihlalin ağırlığını ve kusur oranını göz önünde tutarak doğrudan lisansın en fazla bir yıl süreyle geçici ya da lisansın sürekli iptaline karar verebilir.

İdari para cezaları Kurul tarafından bir fonda toplanır. Fonda biriken paralar sadece lisanslı emlak müşaviri ve komisyoncularının idari, sosyal ve mesleki ihtiyaçları için kullanılır. Bu hususta yönetmelikle düzenleme yapılır.

Lisanssız faaliyette bulunma
Madde 35- Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, gayrimenkule yönelik bu kanun da tanımlanan hizmetlerin hangi ad altında olursa olsun lisanssız olarak yapılması yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında bu Kanunda öngörülen cezalar uygulanır. Kamu idareleri lisanssız faaliyette bulunanların bu Kanunda tanımlanan hizmetlere yönelik taleplerini yerine getiremezler. Lisanssız kişilerin taleplerini işleme alan kamu görevlileri hakkında  bu maddede yazılı  ceza hükümleri  uygulanır. Haklarında adli ve idari işlemler yapılır.

Bu kanun da tanımlanan hizmetlerin hangi ad altında olursa olsun lisanssız olarak yapılması halinde faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler 5000 TL’den 20000 TL’ye kadar para cezası, ,6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Para cezaları her yıl yeniden değerleme oranları kadar artırılır.

Lisans iptali
MADDE 36-
a)  Lisans sahibinin isteği,
b)  Lisanslı emlak müşavirliği, emlak komisyoncusu ve şirketi olmak için Kanunda ve  
     Yönetmelikte belirtilen şartların kaybedilmesi veya bu şartları taşımadığının sonradan   
     Anlaşılması.
c)  Mesleki ilke ve kurallara uygun davranılmaması nedeniyle (üç) r kez para cezası verilmiş olması.
d) İş yerlerinde, bu kanunda belirtilen faaliyetler dışında başkaca bir iş yapıldığının tespit edilmesi, bu nedenle üç kez para cezası verilmiş olması.
e) Lisansın devredilmesi veya kiraya verildiğinin tespit edilmesi.

Halinde lisanslar Kurul tarafından iptal edilir. İptal kararına karşı 15 gün içinde idari yargı merciine başvurulabilir.

Meslekte çalıştırılamayacak olanlar
MADDE 37- Lisanslı emlak müşavirleri şirketleri ve komisyoncuları, bu mesleği yapmaları yasaklananları yanlarında çalıştıramazlar. Bunlarla her ne şekilde olursa olsun mesleki iş birliği yapamazlar.

Yetkili oda
MADDE 38- Bu kanunda oda tarafından yapılması öngörülen görev ve yetkiler lisanslı emlak müşaviri ve komisyoncusunun kayıtlı olduğu oda tarafından yerine getirilir ve kullanılır.

Yönetmelikler
MADDE 39- Bu kanunla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar yönetmelikle düzenlenir.

a) Lisanslı emlak müşavirliği şirketleri ve lisanslı emlak komisyonculuğu çalışma usul ve esasları,

b) Lisanslı emlak müşavirliği ve lisanslı komisyonculuğu sınav, staj, eğitim, ruhsat verilmesi, ceza fonu,

c) Lisanslı emlak  müşavirliği ve lisanslı emlak komisyonculuğu kurulunun oluşması, çalışma usul ve esasları ile ilgili yönetmelikler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 6 ay içinde Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Ticaret Odalarının görüşü alınmak suretiyle, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca müştereken hazırlanarak yürürlüğe konur.

Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak yönetmelikler dışında hukuki düzenlemeler yapmaya Kurul yetkilidir.

Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kanunun 5.maddesindeki genel şartları taşımakla birlikte İlköğretim mezunları  en az 10 yıl, Lise mezunları en az 7 yıl, dört yıllık fakülte ve yüksek okul mezunları en az iki süreyle bu Kanunun 20. maddesinde belirtilen görevleri fiilen yaptıklarını bağlı bulundukları  vergi dairesi veya oda kaydı ile kanıtlarlarsa, bu Kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren 1 yıl içinde müracaat etmek ve sınavda başarılı olmaları halinde,  Lisanslı emlak müşaviri olmaya hak kazanırlar.

Geçici Madde 2 -Bu Kanunun yürürlülük tarihi itibarı ile Ticaret Odalarının Gayrimenkul Hizmetleri Meslek komitesine kayıtlı şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdürleri ve yardımcıları, pazarlama müdürleri ve limitet şirket müdürleri ve pazarlamada çalışan elemanlardan, ilköğretim mezunları en az 10 yıl, lise mezunları en az 7 yıl, dört yıllık fakülte ve yüksek okul mezunları en az 2 yıldır fiilen görev yaptıklarını kanıtlayanlar Bu Kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren 1 yıl içinde müracaat etmek ve sınavda başarılı olmaları halinde  lisanslı emlak müşaviri olmaya hak kazanırlar


Tapu ve  Kadastro Genel Müdürlüğünde, genel müdür, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları, tapu şube müdürleri, tapu sicil müdürü ve tapu sicil müdür yardımcıları, kadastro müdürleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü müfettişi, maliye müfettişi görevlerinde bulunmuş olanlar bu Kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren 1 yıl içinde müracaat etmek ve sınavda başarılı olmaları halinde Lisanslı Emlak Müşaviri olmaya hak kazanırlar

Geçici Madde 3- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kanunun 5.maddesindeki genel şartları taşımakla birlikte, bu kanunun 21.maddesinde belirtilen görevleri toplam en az bir yıldır fiilen yaptıklarını bağlı bulundukları vergi dairesi veya oda kaydı ile  kanıtlayanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ilgili odaya başvurmaları halinde lisanslı emlak komisyoncusu olmaya hak kazanırlar.

Geçici birinci maddenin de tanımlanan kişiler bu çalışmalarını bir yıldan bu yana yapmaları halinde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ilgili odaya başvurmaları halinde başkaca bir şart aranmaksızın lisanslı emlak komisyoncusu olmaya hak kazanırlar. 

Geçici Madde 4- İlgili devletlerce karşılıklılık şartı sağlanamadığı için 18.madde hükmünden faydalanamayan yabancı uyruklu emlak müşavirleri ve komisyoncuları bu kanunun yürürlük tarihini takip eden yılın sonuna kadar işlerine devam edebilirler.

Geçici Madde 5- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kanunun 24.maddesinde belirtilen görevleri toplam en az dört yıldır fiilen yaptıklarını bağlı bulundukları vergi dairesi veya oda kaydı ile  kanıtlayan ticaret şirketleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu kanunda ilgili lisanslı emlak müşaviri şirketi olmaya şartlarını sağlamaları halinde lisanslı emlak müşaviri şirketi olmaya hak kazanırlar.

Geçici Madde 6. Lisanslı Emlak Müşavirliği ve Komisyonculuğu Kurulunun 8.maddeye göre ilk oluşmasında Emlak Meslek Odaları ve Ticaret Odaları temsilcilerinde lisans aranmaz. Bu üyelere lisans doğrudan verilir.

Geçici Madde 7. 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2.maddesinin (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 40- Bu kanun yayımı tarihinde itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 41- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

HAZIRLAYAN: İSTANBUL TİCARET ODASI 24 NOLU GAYRİMENKUL HİZMETLERİ MESLEK KOMİTESİ


LİSANSLI EMLAK MÜŞAVİRLİĞİ VE LİSANSLI EMLAK KOMİSYONCULUĞU HAKKINDA KANUN TASARI TASLAĞI  Amaç

MADDE 1 – Bu kanunun amacı; lisanslı emlak müşavirleri, lisanslı emlak müşavirliği şirketleri ile lisanslı emlak komisyoncularının faaliyet, denetim ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam

MADDE 2- Bu kanun, lisanslı emlak müşavirleri, emlak müşavirliği şirketleri ve emlak komisyoncularının gayrimenkullere yönelik yapacakları aracılık, kiralama, danışmanlık, belge düzenleme, tasdik ve takip gibi işlemlerin yerine getirilmesini kapsar.


Tanımlar

MADDE 3 –Bu kanunda geçen;
a ) Bakanlık: Bayındırlık ve İskan Bakanlığını,

b)  Kurul: Lisanslı Emlak Müşavirliği ve Lisanslı Emlak Komisyonculuğu Kurulunu ,

c)  Lisans: Emlak müşavirliği ve emlak komisyonculuğu lisansını,

ç)  Meslek Odası: 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre    

     Kurulan Emlak Meslek Odaları, Emlak Meslek Odası bulunmayan yerlerde Birleşik Esnaf

     Odaları ile 5174 sayılı Kanuna tabi odaları,

d)  Müşavirlik: Lisanslı emlak müşavirliklerini,

e)  Şirket:  Lisanslı emlak müşavirliği ve lisanslı emlak komisyonculuğu şirketini ,

f)  Komisyonculuk: Lisanslı emlak komisyonculuğunu ,

(g)  Yönetmelik: Lisanslı Emlak Müşavirliği ve Lisanslı Emlak Komisyonculuğu Hakkındaki Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelikleri,

h) Tapu işlemleri: Tapuda yapılan akitli ve akitsiz işlemleri .

ı)  Meslek mensubu: Lisanslı emlak müşaviri ve lisanslı emlak komisyoncusunu ,

i)  İş sahibi: Sözleşmeye dayalı olarak taşınmaz alım satımı, kiralama, tapu işlemlerini

     yaptıracak ve takip ettirecek gerçek ve tüzel kişileri ,.

j) Sınırlı ayni hak: Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar dışındaki sınırlı ayni hakları,

k) Taşınmaz mülkiyeti: Arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerin mülkiyetini,

l) Akitli işlemler:  Taşınmaz mülkiyeti devri veya taşınmaz üzerine ayni ve şahsi hak tesisine ilişkin olarak tapu sicil müdürlüğünce resmi senet düzenlenen işlemleri,

m) Akitsiz işlemler: Taşınmaz mülkiyeti devri veya taşınmaz üzerine ayni ve şahsi hak tesisine ilişkin olarak tapu sicil müdürlüğünce tescil istem belgesi düzenlenen işlemleri,


İfade eder.


Genel şartlar

MADDE 4 - Lisans sahibi olabilmenin genel şartları şunlardır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

ç) Türkiye’de yerleşim yeri sahibi olmak,

d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya tescil edilmiş olsa bile, Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hükümlü bulunmamak..


Lisans sınavı

MADDE 5-Lisanslı Emlak müşavirliği ve Lisanslı emlak komisyonculuğu sınavı Kurulca yapılır. Kurul yetkisini sınav yapmaya yetkili başka bir kamu kurumu aracılığıyla yapabilir veya yaptırabilir Sınavlarda tapu işlemleri uygulamaları, pazarlama, hukuk, büro yönetimi, halkla ilişkiler gibi mesleki konularda sınav yapılır. Sınavlara ilişkin  usul ve esaslar ile sınav konular yönetmelikle belirlenir. Yönetmelik hazırlanırken Ticaret Odaları ve Esnaf Sanatkârlar Odalarının ilgili birimlerinin görüşü alınır. Sınavlarda her sınavdan toplam 6 kere başarısız olanlar yeniden sınava giremezler. Her halde bu hak üç yılla sınırlıdır.

Emlak müşavirliği lisansı almanın özel şartları

MADDE 6- Emlak müşavirliği lisansı almanın özel şartları şunlardır;


a) Dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, kamu yönetimi,  fakültelerinden veya mühendislik fakültelerinin harita ve kadastro, inşaat, mimarlık ve şehir planlaması bölümlerinden veya ön lisan eğitimi veren Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu ile Meslek Yüksek Okullarının “Emlak ve Emlak Yönetimi” programından mezun olmak yahut Yüksek Öğretim Kurulunca bunlara denkliği kabul edilen yurt içi ve yurt dışı yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.


b) Lisans sınavını kazanmış olmak


c)  Lisans sınavını kazananlar için İçeriği ve süresi yönetmelikle belirlenecek, Kurulca verilecek altı aylık teorik eğitimi ve meslek odalarınca belirlenecek Lisanslı emlak müşaviri yanında altı aylık uygulama eğitimi olmak üzere toplam on iki aylık eğitimi başarıyla tamamlamış olmak.


ç) Esnaf Odası veya Ticaret Odalarının ilgili meslek komitesine kayıtlı olmak.


Emlak komisyonculuğu lisansı almanın özel şartları

MADDE 7- Emlak komisyonculuğu lisansı almanın özel şartları şunlardır;


a) Lise ve dengi okuldan mezun olmak veya değerleme, harita, emlak, maliye, iktisat, işletme, kamu yönetimi yapı ve inşaat alanlarında eğitim veren en az iki yıllık yüksek okullar ile Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu ile, Meslek Yüksek Okullarının “Emlak ve Emlak Yönetimi” programından mezun olmak yahut Yüksek Öğretim Kurulunca bunlara denkliği kabul edilen yurtiçi ve yurtdışı yüksek öğretim kurumlarından veya lisans eğitimi veren yüksek okullardan mezun olmak.


b) Lisans sınavını kazanmış olmak


c) İçeriği ve süresi yönetmelikle belirlenecek, Kurulca verilecek altı aylık teorik eğitimi ve meslek odalarınca belirlenecek lisanslı emlak müşaviri veya lisanslı emlak komisyoncusu yanında altı aylık uygulama eğitimi olmak üzere toplam on iki aylık eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.


ç) Esnaf Odası veya Ticaret Odalarının ilgili meslek komitesine kayıtlı olmak.Lisanslı Emlak Müşavirliği ve Komisyonculuğu Kurulu

MADDE 8- - Bu kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla merkezi Ankara’da olan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlı olarak Lisanslı Emlak Müşavirliği ve Komisyonculuğu Kurulu kurulmuştur.

Kurul on bir asıl ve 8 yedek üyeden oluşur. İki asıl bir yedek üye,  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden biri asıl bir yedek üye,  Maliye  Bakanlığından, bir asıl bir yedek üye Sanayi ve Ticaret Bakanlığından, bir asıl bir yedek üye YÖK tarafından, üç asıl 2 yedek üye Esnaf Odaları tarafından, üç asıl 2 yedek üyede Ticaret Odaları tarafından seçilir.

Kurul üyeliklerine aday gösterilecek kamu görevlilerinin genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı görevlerinde bulunması üç yıl bu görevde asaleten çalışmış olması şarttır. Kurul üyelerinin görev süresi 5 yıldır. Görev süresi dolan kurul üyesi yeniden seçilebilir. YÖK tarafından seçilecek üyenin en az doçent unvanlı, ilgili mesleki eğitimde görev almış olması şarttır.


Emlak Meslek Odaları ve Ticaret Odalarınca seçilecek kişilerin Meslek Esnaf Odalarında başkan veya üyeler, Ticaret Odalarında ilgili gayrimenkul hizmetleri meslek komitesi başkan veya üyeleri arasından seçilir. Bu üyelerin kanunda belirtilen emlak müşaviri ve komisyoncusu olabilme şartlarını taşımaları gerekir.


Asıl üyeliğin boşalması halinde, ilgili kurum tarafından seçilen yedek üye göreve başlar.  


Kurul üyelerinin seçimine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Odaları temsil edecek üyelerin seçiminde odaların üye sayısı esas alınır.


Kurulun görevleri

MADDE 9- Kurulun görevleri şunlardır:

a) Lisans sınavı yapmak veya yaptırmak.

b) Lisans sınavı sonucu emlak müşaviri, Lisanslı emlak komisyoncusu ve Lisanslı Emlak

    Müşavirliği Şirketi olmaya hak kazananlara lisans vermek ve meslek mensupları sicilini  

    tutmak.

c) Emlak müşaviri veya komisyoncusu olmaya hak kazananların yeminlerini yaptırmak.

ç) Yabancı emlak müşaviri ve komisyoncularının hukuki ve fiili olarak karşılıklı olmak

    kaydıyla, Türkiye de faaliyette bulunma taleplerini değerlendirmek, uygun olanlara izin

    vermek.

d) Bu kanunda belirtilen hallerde lisans iptaline karar vermek.

e) Emlak müşaviri, komisyoncuları ve şirketlerinin faaliyetleri sırasında

    kullanacakları, sözleşme, belge basılı kâğıtların şeklini, ana unsurlarını ve içeriğini

    belirlemek.

f) Verilecek mesleki eğitime ilişkin usul ve esasları belirlemek.

g) Meslek ilkelerini belirlemek, genelgeler çıkarmak, emlak müşaviri, emlak müşavirliği

    şirketi ve komisyoncularını faaliyetleri ile ilgili olarak denetlemek, gerektiği takdirde idari

    inceleme ve soruşturma yapmak.

ğ) Bu kanun kapsamındaki faaliyetler ile ilgili benzeri hizmetleri yürütmek.

h) Emlak müşaviri, emlak müşavirliği şirketi ve komisyoncularına görüş bildirmek.


Kurulun çalışma usul ve esasları

MADDE 10- Kurul, asıl üyelerinin üçte ikisinin katılımı ile toplanır ve asıl üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.
Kurul üyelerine ayda dört toplantıdan fazla olmamak üzere, her toplantı günü için uhdesinde kamu görevi bulunanlara 1000, bulunmayanlara ise 2000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda Kurul Bütçesinden toplantı ücreti ödenir.


Kurulun idari yapısı

MADDE 11-.Kurul; Başkanlık,  Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği ve Denetim Birim Başkanlığından oluşur.  

Başkanlık: Kurulun en üst idari organıdır. Başkanlık görevleri ile personelin sayısı ve nitelikleri yönetmelikle belirlenir. Kurul çalışmalarını sevk ve idare eder.

Genel sekreterlik: Kurulca atanacak, genel sekreterin görevleri ile personelin sayısı ve nitelikleri yönetmelikle belirlenir. Genel sekreterin Esnaf Odası ve Ticaret Odalarının ilgili meslek komitesi üyeleri arasından en az 4 yıllık yüksek okul mezunu olması ve gayrimenkul sektöründe en az 5 yıl çalışmış olması şartı aranır.

Hukuk müşavirliği:  Hukuk müşavirinin hukuk fakültesi mezunu olması zorunludur. Hukuk müşaviri olarak atanacakların asgari 4 yıllık avukatlık yapmış olması veya mesleki alanında en az dört yıl çalışmış olma şarttır.

Denetim Birimi Başkanlığı: Kurulca atanacak, denetim birimi başkanının 4 yıllık yüksek okul mezunu olması,  kamu ve/veya özel sektörde denetim alanında en az 4 yıl görev yapmış olması aranır.


Kurul, işbu Kanunun ekinde yer alan cetvelde sayı ve unvanı gösterilen kadrolardan oluşur. Bakanlar Kurulu bu kadroları artırma veya azaltmaya yetkilidir.


Lisans ve kimlik belgesi:

MADDE 12- Bu kanun hükümlerine göre emlak müşaviri ve emlak komisyoncusu olmaya hak kazanan kişilere Kurul tarafından kayıt ve tescilleri yapılarak lisans ve kimlik belgesi verilir.


Lisans talepleri için yapılan başvurular en geç bir ay içinde Kurul tarafından incelenir ve karara bağlanır. Kurul kararlarına karşı 60 günlük süre içinde idari yargıya itiraz edilebilir.


Lisanslı emlak müşavirleri tarafından bu kanun hükümlerine göre kurulacak olan emlak müşavirliği şirketlerine de lisans, Kurul tarafından verilir.


Lisans bedeli

MADDE 13-Lisans bedeli emlak komisyoncuları için 2000 TL, emlak müşavirleri için 5000 TL, emlak müşavirliği şirketleri için 10000 TL olup bu bedeller bir defaya mahsus olarak ödenir. Bedel, Kurul tarafından belirlenecek banka hesabına yatırılır.


Lisans bedeli her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.


Lisans bedelleri bu Kanunun 20. ve 21.maddesinde belirtilen görevleri yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapmaları nedeniyle bir defaya mahsus olmak üzere lisans alanlara %50 indirimli olarak uygulanır.


Yemin

MADDE 14-Lisans sahibi, bu Kanun kapsamındaki görevine fiilen başlamadan önce, o yer sulh hukuk mahkemesinde görevini doğru ve tarafsız olarak yürüteceğine, bu Kanun hükümlerine ve ilgili mevzuata aykırı hareket etmeyeceğine ve ettirmeyeceğine dair yemin eder. Yemin metni Kurul tarafından belirlenir.


Yemin tutanağı iş yerinin görünen bir yerine asılır.


Yeni iş yeri açılması ve değişikliği

MADDE 15- Emlak müşavirleri ve emlak komisyoncuları kendi adlarına açtıkları işyeri adreslerinde faaliyetlerini sürdürmek ve lisans ve ruhsatlarını çalıştıkları iş yerinin görünen bir yerine asmak zorundadırlar.
İş yeri değiştiren meslek mensupları on gün içinde yeni iş yerlerinin açık adreslerini Kurula bildirmek zorundadırlar.


Meslek mensupları kendi adlarına birden fazla iş yeri açamazlar. İş yeri sahibi olan meslek mensupları ücret karşılığı işveren yanında çalışamazlar. Ücret karşılığı çalışan meslek mensupları birden fazla iş yerinde de görev yapamazlar.


Meslek mensupları sicili

MADDE 16- Lisanslı emlak müşaviri ve komisyoncuları için Kurul tarafından meslek mensupları sicili tutulur. Lisanslı emlak müşavirliği şirketleri de Kurul tarafından listeye alınarak ilan edilir.Çalışma yerini başka il veya bölgeye naklini yapan meslek mensupları işe başlamadan en az on gün önce Kurula bunu bildirmek zorundadır.


Hizmetin kendi adına yürütülmesi

MADDE 17- Lisansını almış olan müşavir ve komisyoncuların bu hizmeti kendi adına yürütmesi halinde, bu hizmet emlak müşaviri ve komisyoncusu tarafından bizzat yerine getirilir.


Lisanslar devredilemez, kiraya verilemez.


Lisanslı emlak müşaviri, komisyoncusu ve lisanslı emlak müşaviri şirketi yanında çalışanların yapacağı işlemlerde sorumluluk lisans sahibine aittir.


Düzenlenecek sözleşme ve belgeler lisanslı emlak müşaviri ve komisyoncusu tarafından imzalanır.


Lisanlı emlak müşavirleri, komisyoncuları ve şirketler işyerlerinde faaliyetleri dışında başkaca bir iş yapamazlar.


Yabancı emlak müşavirleri ve komisyoncuları:

MADDE 18- Yabancı bir devletin uyruğundaki gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve lisanslı emlak müşavirleri ve komisyoncularında aranan nitelikleri taşımak şartıyla Kurul onayı ile Türkiye de emlak müşavirliği ve komisyonculuğu faaliyetinde bulunabilirler.


Yabancıların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkiye de emlak müşavirliği ve komisyonculuğu hizmetini vermek üzere faaliyette bulunabilir. Şirket kurabilirler Bu halde de kurulacak şirkette biri sorumlu lisans sahibi olmak üzere TC vatandaşı en az iki lisanslı emlak müşavirinin kurucu ortak olma şartı aranır.


Lisansın kullanılacağı yetki bölgesinin sınırı

MADDE 19-  Lisanslı emlak müşavirleri, komisyoncuları ve şirketler yurt içinde ve yurt dışında işlem yapmakla yetkilidirler. Lisanslı emlak müşavirleri, komisyoncuları ve şirketler , başka kişi veya şirketlerle yapacakları resmi sözleşmeyle, kendilerinin vermeye yetkili olduğu hizmetin, belirli bir bölge ile sınırlı olarak onlar tarafından verilmesini sağlayabilir. Bu halde hizmet vermeye yetkili kılınan kişi veya şirketlerin lisanslı emlak müşaviri, lisanslı emlak komisyoncusu  veya lisanslı emlak müşavirliği  şirketi şartlarını taşıması gerekir.    


Lisanslı emlak müşavirlerinin yapacağı hizmetler;

MADDE 20- Lisanslı emlak müşavirlerinin gayrimenkullere yönelik sunacağı hizmetler şunlardır;


a) Talep üzerine düzenlenen iş sözleşmesine dayanılarak, taşınmaz malın alım, satım ve kiralanması konusunda pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, aracılık hizmeti vermek.


b)Talep üzerine düzenlenen iş sözleşmesine dayanılarak, gayrimenkul mülkiyetinin devri, gayrimenkul üzerine ayni ve şahsi hak tesisleri işlemlerini takip edip sonuçlandırmak, tüm resmi ve özel kurumlarda işlemleri takip etmek, belge düzenini sağlamak,


c) Gayrimenkul hizmetlerine yönelik kayıt inceleme, araştırma, raporlama ve danışmanlık hizmeti vermek.


ç) İlgililerin talebi üzerine işlemlerle ilgili belge ve formları düzenlemek.
d) Gayrimenkullerde kendi faaliyet alanına ilişkin olarak bilirkişilik hizmeti vermek.


Emlak komisyoncularının vereceği hizmetler

MADDE 21-  Lisanslı emlak komisyoncularının sunacağı hizmetler şunlardır;


a) Talep üzerine düzenlenen iş sözleşmesine dayanılarak, taşınmaz malın alım, satım ve kiralanması konusunda pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, aracılık hizmeti vermek.


b) Talep üzerine düzenlenen iş sözleşmesine dayanılarak, satış ve kiralanmasını yaptığı taşınmazlara yönelik olarak işlemleri tüm özel ve resmi kurumlarda takip etmek.


Emlak komisyoncuları, bu kanunla, emlak müşavirlerine tanınan diğer yetkileri ve emlak müşaviri sıfatını kullanamazlar.Komisyonculuk faaliyeti verecek şirketler

MADDE 22-Komisyonculuk faaliyetinde bulunacak şirketlerin ticaret şirketi statüsünde olması kurucularından en az birisinin lisanslı emlak komisyoncu olması zorunludur.
Şirket çalışanları yapacakları işlemlerde lisanslı emlak komisyoncusu ile birlikte müteselsilen sorumludur.


Lisanslı emlak müşavirliği şirketleri

MADDE 23- Emlak müşavirliğinin ticari şirket kapsamında yapılması halinde, şirketin anonim şirket olarak kurulması, şirket kurucu ortaklarının en az iki sorumlu lisanlı emlak müşaviri olması zorunludur.


Emlak müşavirliği şirketlerine lisanslı emlak komisyoncuları da ortak olabilir.


Lisanslı emlak müşavirliği şirketinin sermayesi 200.000TL den az olamaz.


Şirket çalışanları ve avukatlar yapacakları işlemlerde lisanslı emlak müşaviri ile birlikte müteselsilen sorumludur.


Emlak müşavirliği veren ticaret şirketleri müşavirlik faaliyetleri dışında başkaca bir iş yapamazlar. Sorumlu lisanslı emlak müşavirleri, başka şirketlerin kurucu ortağı olamaz, yönetim ve denetimlerinde bulunamaz.


Emlak müşavirliği hizmeti veren ticaret şirketleri kadrolu veya sözleşmeli olarak en az bir avukat çalıştırmak zorundadır. Düzenlenecek resmi senet ve tescil istem belgesini lisanslı sorumlu emlak müşavirinin yanında avukatta imzalar. 24. madde gereğince verilecek tapu kayıt suretlerini sadece lisanslı sorumlu emlak müşaviri imzalar.


Lisanslı emlak müşavirliği şirketlerinin sunacağı hizmetler

MADDE 24. Lisanslı emlak müşavirliği şirketlerinin sunacağı hizmetler şunlardır.


a) Talep üzerine düzenlenen iş sözleşmesine dayanılarak, taşınmaz malın alım, satım ve kiralanması konusunda pazarlama faaliyetlerinde bulunmak, aracılık hizmeti vermek.
b) Talep üzerine düzenlenen iş sözleşmesine dayanılarak, gayrimenkul devri, üzerine ayni ve şahsi hak tesis işlemlerini takip edip sonuçlandırmak, tüm resmi ve özel kurumlarda takip etmek, belge düzenini sağlamak.


c) Akitli ve akitsiz işlemlerde tapu sicil müdürlüğünün kontrolüne sunmak üzere resmi senet ve tescil istem belgelerini düzenlemek.


ç) Tapu kayıt suretlerini tasdik ederek ilgilisine vermek.


d) Gayrimenkul hizmetlerine yönelik kayıt inceleme, araştırma, raporlama ve danışmanlık hizmeti vermek.


e) İlgililerin talebi üzerine işlemlerle ilgili belge ve formları düzenlemek.


Yetki Sözleşmesi

MADDE 25-  Lisanslı emlak müşavirlikleri, komisyoncuları ve şirketler, başka kişi veya şirketlerle yapacakları resmi sözleşmeyle, kendilerinin vermeye yetkili olduğu hizmetin onlar tarafından verilmesini sağlayabilir. Bu halde hizmet vermeye yetkili kılınan kişiler veya şirketin lisanslı emlak müşaviri, lisanslı emlak komisyoncusu olması veya lisanslı emlak müşavirliği şirketi şartlarını taşıması gerekir. Hizmet vermeye yetkili kılınan kişi veya şirketler iş ve işlemlerinden doğrudan sorumludur. Yetki veren kişinin sorumluluğu ise, yapılacak müşavirlik ve komisyonculuk hizmeti ile sınırlıdır.


Yetki veren Lisanslı emlak müşavirlikleri, komisyoncuları, şirketler ile yetkilendirilen kişi veya şirketler arasında yapılacak sözleşmenin içeriği ve sözleşmede bulunması zorunlu koşullar yönetmelikle düzenlenir.


İş sözleşmesi

MADDE 26- Lisanslı emlak müşaviri, komisyoncuları ve şirketleri ile iş sahibi arasında, içerik ve unsurları Kurul tarafından belirlenen, tip (standart) iş sözleşmesi düzenlenir.


Sözleşmeyle yapılacak işler, tapu sicil ve kadastro müdürlüklerini ilgilendiriyorsa düzenlenen iş sözleşmesinin bir örneğinin ilgili tapu sicil veya kadastro müdürlüğüne ibrazı zorunludur. İşlemin sonuçlanmasından sonra iş sözleşmesi ilgili müdürlükte saklanır.


Taraflar arasında düzenlenen bu sözleşmede belirlenecek süre içinde işlemin sonuçlandırılmaması halinde, iş sahibi tarafından yazılı bilgi verilmek suretiyle sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda Lisanslı emlak müşaviri ve komisyoncuları ücret talebinde bulunamaz. Ancak sözleşme süresi bitse dahi taşınmazın yer gösterilen müşteriye satılması veya kiralanması bu hükmün dışındadır.


Lisanslı emlak müşaviri ve komisyoncuları üstsoy, altsoy ve aynı derecedeki kayın hısımları ve eşleri hariç olmak üzere, bütün iş sahipleriyle iş sözleşmesi yapmak zorundadırlar.


Ücret

MADDE 27- Ücret, lisanslı olarak verilen müşavirlik ve komisyonculuk hizmetlerine karşılık olarak alınacak meblağdır. Ücretin miktarı taraflar arasında düzenlenecek iş sözleşmesinde gösterilir.


 Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu ve TOBB (Türkiye Odalar Borsalar Birliği) tarafından her yıl Eylül ayı içerisinde, işlemlerden alınacak ücretinin asgari hadlerini gösteren birer tarife hazırlayarak Kurula gönderirler.

Kurulca teklifler göz önüne alınmak suretiyle uygulanacak tarife o yılın Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığına gönderilir. Bu tarife Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya tarife onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Bakanlık uygun bulmadığı tarifeyi bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Kurula geri gönderir. Geri gönderilen bu tarife, Kurulun üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış sayılır. Sonuç Kurul tarafından Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bildirilir. Asgari ücret tarifesine karşı idari yargı merciine başvurulabilir.

Ücretinin takdirinde, işlemin tamamlandığı veya hizmetin verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

Asgari ücret tarifesinde belirtilen miktarların altında ücret alınamaz. Yeni tarife yürürlüğe girinceye kadar mevcut tarife hükmü uygulanır.


Tasdik ve tasdikten doğan sorumluluk

MADDE 28- Lisanslı emlak müşavirliği şirketlerinin tapu işlemlerine yönelik düzenleyecekleri belgeler ile tasdik edecekleri tapu kayıt suretine ilişkin usul ve esaslar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Kurulca birlikte belirlenerek, Kurul tarafından açıklanır.


Tapu kayıt suretleri sorumlu lisanslı emlak müşavirleri tarafından bizzat imzalanır. Tasdik yapılırken lisans numarasının da yazılması zorunludur. Tapu kayıt suretlerinin doğruluğundan lisanslı emlak müşavirleri sorumludurlar.


Hukuki ve Cezai Sorumluluk

MADDE 29- Lisanslı emlak müşaviri, emlak komisyoncusu ve şirketler, yaptığı iş ve işlemlerden kusurlarıyla üçüncü kişi ve Hazineye verdikleri zarardan   doğrudan sorumludur. Lisanslı emlak müşavirleri ve komisyoncuları işbu kanunla verilen yetki ve sorumlulukları açısından Türk Ceza Kanunu anlamında kamu görevlisi sayılır ve buna göre cezalandırılır.


Sigorta fonu

Madde 30-Lisanslı emlak müşaviri, komisyoncuların ve şirketlerinin faaliyetleri sırasında meydana gelen zararlardan doğan sorumluluk ve yükümlülüklerini karşılamak amacıyla kurul tarafından bir sigorta fonu oluşturulur. Lisanslı emlak müşaviri, komisyoncuların ve şirketlerinin sigorta fonuna katılımı zorunludur. Sigorta primleri peşin ödenir. Ancak Kurul, taksitle ödeme yapılmasına da karar verebilir. Sigorta kapsamına manevi tazminata ilişkin talepler dâhil değildir. Sigorta fonunun nasıl oluşacağı çalışma usul ve esasları ile kapsamına alacağı zararlar, primler yönetmelikle düzenlenir. Prim ve ilgili koşulların tespitinde; sigorta süresi içinde herhangi bir zararın giderilmesine neden olmayan müşavir veya komisyoncuların primlerinin indirilmesi yoluyla ödüllendirilmesi, zarar giderimine neden olan müşavir veya komisyoncuların primlerinin yükseltilmesi yoluyla cezalandırılması ve gerekli görülen diğer hususlar dikkate alınır.


Lisanslı emlak müşavirliği ve komisyonculuğundan ayrılma  

MADDE 31- Lisanslı emlak müşaviri veya emlak komisyoncusu iken işini bırakanlar bunu on beş gün içerisinde Kurula bildirmek, lisans ve kimlik belgesini geri vermekle yükümlüdürler. Bu kişilerin yeniden mesleği icra etmek istemeleri halinde lisans ve kimlik belgeleri Kurul tarafından bu Kanununda belirlenen 4, 5.  ve 7. maddesindeki şartları taşımaları halinde yeniden verilir. Beş yıl içinde yeniden müracaat halinde sınav şartı aranmaz.


Mesleki yükümlülükler ve yetkilerin kullanılması

MADDE 32 -Emlak müşavirleri, komisyoncuları ve şirketleri bunların yanında çalışanlar, yaptıkları hizmetlerden dolayı edindikleri belge ve bilgileri amacı dışında kullanamaz ve açıklayamazlar.


Emlak müşavirleri, komisyoncuları ve şirketleri mesleği gereği veya pazarladıkları taşınmazlarla ilgili haksız rekabete sebep olmayacak şekilde ilan ve reklam da bulunabilirler.


Tabela veya basılı kâğıtlarında lisanslı emlak müşaviri, emlak komisyoncusu ve şirketi unvanı dışında başkaca sıfat kullanamazlar.


Ancak; mesleğin gereği olarak pazarladıkları taşınmazların nitelikleri ve nicelikleri hakkında yapacakları ilan bu yasak dışındadır.


Satılacak veya kiralanacak gayrimenkuller üzerine bu amaçla konulacak ve ölçüleri ve içeriği Kurul tarafından belirlenecek olan ilan ve afişler her türlü vergi ve harçtan muaftır. Bu ilanlar Kurulca belirlenen sürelerden önce ilan sahibi bilgisi dışında alınamaz toplanamaz zarar verilemez.


Denetim

MADDE 33- Emlak müşavirleri, komisyoncuları ve şirketlerin faaliyetleri; bu kanun kapsamında yaptığı işlemlerin hukuka ve mevzuata uygunluk yönünden Kurulca mesleki ilke ve kurallara uygunluk yönünden ilgili meslek odalarınca denetlenir.
Kurulca yapılan denetimler sonucunda, hukuka ve mevzuata aykırı işlemleri tespit edilen lisans sahiplerine, bu işlemlerini hukuka ve mevzuata uygun hale getirmeleri için bir aya kadar süre verilebilir. Bu durum gereği yapılmak üzere ilgili meslek odası ve Kurula bildirilir.


Mesleki ilke ve kurallara uygunluk yönünden ilgili meslek odalarınca yapılan denetimler sonucunda verilen cezalar Kurula bildirilir.


Lisansların verilmesi, iptal edilmesi ve sicillerin tutulması ve lisanslı müşavir ve komisyoncularının kuruluş, işleyiş ve her türlü faaliyetlerinin denetimini yaparak uyarma, kınama, lisansın geçici veya sürekli iptali cezalarını ve bu Kanunda belirlenen para cezalarını vermeye Kurul yetkilidir.


Kurul kararlarına karşı 15 gün içinde idari yargıya merciine başvurulabilir


Ceza hükümleri

MADDE 34-  Bu Kanunun 33. maddesinde yapılan denetimler sonucunda bu Kanunun öngördüğü herhangi bir yükümlülüğü ihlal ettiği tespit edilenlere 500 TL den 10000 TL’ ye kadar idari para cezası Kurul tarafından verilir. İhlalin verilen süre içinde giderilmesi para cezası verilmesine engel oluşturmaz. İdari para cezalarının belirtilen sınırlar içinde verilmesinde, ihlalin niteliği, ihlalin ve kusurun ağırlığı, üçüncü kişiler için herhangi bir zarara sebep olup olmadığı, daha önce aynı türden veya başka bir ihlalde bulunulup bulunulmadığı göz önünde tutulur ve ceza bildiriminde belirtilir. İdari para cezaları her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranları kadar artırılır.  


33.madde uyarınca yapılan denetimler sonucunda para cezası verilen emlak müşavir veya komisyoncularına aynı zamanda bir uyarı cezası verilir. İkinci kez aynı veya değişik türden bir  ihlalin yapılması halinde para cezası yanında kınama cezası verilir.


33. madde uyarınca verilen süre içinde ihlalin giderilmemesi halinde lisansın en fazla altı ay süreyle geçici iptaline (askıya alınmasına) karar verilir. Aynı ihlalin ikinci kez yapılması halinde bir yıl süreyle lisans askıya alınabilir. Aynı ya da değişik türden ihlallerin üçüncü kez yapılması veya ikiden fazla lisansın askıya alınması hallerinde emlak müşavir veya komisyoncularının lisansı sürekli iptal edilebilir. Kurul, ihlalin ağırlığını ve kusur oranını göz önünde tutarak lisans iptali yerine başka bir ceza vermeye yetkilidir. Aynı şekilde Kurul, ihlalin ağırlığını ve kusur oranını göz önünde tutarak doğrudan lisansın en fazla bir yıl süreyle geçici ya da lisansın sürekli iptaline karar verebilir.


İdari para cezaları Kurul tarafından bir fonda toplanır. Fonda biriken paralar sadece lisanslı emlak müşaviri ve komisyoncularının idari, sosyal ve mesleki ihtiyaçları için kullanılır. Bu hususta yönetmelikle düzenleme yapılır.


Lisanssız faaliyette bulunma

Madde 35- Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, gayrimenkule yönelik bu kanun da tanımlanan hizmetlerin hangi ad altında olursa olsun lisanssız olarak yapılması yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında bu Kanunda öngörülen cezalar uygulanır. Kamu idareleri lisanssız faaliyette bulunanların bu Kanunda tanımlanan hizmetlere yönelik taleplerini yerine getiremezler. Lisanssız kişilerin taleplerini işleme alan kamu görevlileri hakkında  bu maddede yazılı  ceza hükümleri  uygulanır. Haklarında adli ve idari işlemler yapılır.


Bu kanun da tanımlanan hizmetlerin hangi ad altında olursa olsun lisanssız olarak yapılması halinde faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler 5000 TL’den 20000 TL’ye kadar para cezası, ,6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Para cezaları her yıl yeniden değerleme oranları kadar artırılır.


Lisans iptali

MADDE 36-

a)  Lisans sahibinin isteği,

b)  Lisanslı emlak müşavirliği, emlak komisyoncusu ve şirketi olmak için Kanunda ve   

     Yönetmelikte belirtilen şartların kaybedilmesi veya bu şartları taşımadığının sonradan    

     Anlaşılması.

c)  Mesleki ilke ve kurallara uygun davranılmaması nedeniyle (üç) r kez para cezası verilmiş olması.

d) İş yerlerinde, bu kanunda belirtilen faaliyetler dışında başkaca bir iş yapıldığının tespit edilmesi, bu nedenle üç kez para cezası verilmiş olması.

e) Lisansın devredilmesi veya kiraya verildiğinin tespit edilmesi.


Halinde lisanslar Kurul tarafından iptal edilir. İptal kararına karşı 15 gün içinde idari yargı merciine başvurulabilir.


Meslekte çalıştırılamayacak olanlar

MADDE 37- Lisanslı emlak müşavirleri şirketleri ve komisyoncuları, bu mesleği yapmaları yasaklananları yanlarında çalıştıramazlar. Bunlarla her ne şekilde olursa olsun mesleki iş birliği yapamazlar.


Yetkili oda

MADDE 38- Bu kanunda oda tarafından yapılması öngörülen görev ve yetkiler lisanslı emlak müşaviri ve komisyoncusunun kayıtlı olduğu oda tarafından yerine getirilir ve kullanılır.


Yönetmelikler

MADDE 39- Bu kanunla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar yönetmelikle düzenlenir.
a) Lisanslı emlak müşavirliği şirketleri ve lisanslı emlak komisyonculuğu çalışma usul ve esasları,b) Lisanslı emlak müşavirliği ve lisanslı komisyonculuğu sınav, staj, eğitim, ruhsat verilmesi, ceza fonu,


c) Lisanslı emlak  müşavirliği ve lisanslı emlak komisyonculuğu kurulunun oluşması, çalışma usul ve esasları ile ilgili yönetmelikler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 6 ay içinde Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Ticaret Odalarının görüşü alınmak suretiyle, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca müştereken hazırlanarak yürürlüğe konur.Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak yönetmelikler dışında hukuki düzenlemeler yapmaya Kurul yetkilidir.


Geçici Madde 1- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kanunun 5.maddesindeki genel şartları taşımakla birlikte İlköğretim mezunları  en az 10 yıl, Lise mezunları en az 7 yıl, dört yıllık fakülte ve yüksek okul mezunları en az iki süreyle bu Kanunun 20. maddesinde belirtilen görevleri fiilen yaptıklarını bağlı bulundukları  vergi dairesi veya oda kaydı ile kanıtlarlarsa, bu Kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren 1 yıl içinde müracaat etmek ve sınavda başarılı olmaları halinde,  Lisanslı emlak müşaviri olmaya hak kazanırlar.


Geçici Madde 2 -Bu Kanunun yürürlülük tarihi itibarı ile Ticaret Odalarının Gayrimenkul Hizmetleri Meslek komitesine kayıtlı şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdürleri ve yardımcıları, pazarlama müdürleri ve limitet şirket müdürleri ve pazarlamada çalışan elemanlardan, ilköğretim mezunları en az 10 yıl, lise mezunları en az 7 yıl, dört yıllık fakülte ve yüksek okul mezunları en az 2 yıldır fiilen görev yaptıklarını kanıtlayanlar Bu Kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren 1 yıl içinde müracaat etmek ve sınavda başarılı olmaları halinde  lisanslı emlak müşaviri olmaya hak kazanırlar


Tapu ve  Kadastro Genel Müdürlüğünde, genel müdür, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları, tapu şube müdürleri, tapu sicil müdürü ve tapu sicil müdür yardımcıları, kadastro müdürleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü müfettişi, maliye müfettişi görevlerinde bulunmuş olanlar bu Kanunun yürürlüğü tarihinden itibaren 1 yıl içinde müracaat etmek ve sınavda başarılı olmaları halinde Lisanslı Emlak Müşaviri olmaya hak kazanırlar.  


Geçici Madde 3- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kanunun 5.maddesindeki genel şartları taşımakla birlikte, bu kanunun 21.maddesinde belirtilen görevleri toplam en az bir yıldır fiilen yaptıklarını bağlı bulundukları vergi dairesi veya oda kaydı ile  kanıtlayanlar bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ilgili odaya başvurmaları halinde lisanslı emlak komisyoncusu olmaya hak kazanırlar.


Geçici birinci maddenin de tanımlanan kişiler bu çalışmalarını bir yıldan bu yana yapmaları halinde bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ilgili odaya başvurmaları halinde başkaca bir şart aranmaksızın lisanslı emlak komisyoncusu olmaya hak kazanırlar.  


Geçici Madde 4- İlgili devletlerce karşılıklılık şartı sağlanamadığı için 18.madde hükmünden faydalanamayan yabancı uyruklu emlak müşavirleri ve komisyoncuları bu kanunun yürürlük tarihini takip eden yılın sonuna kadar işlerine devam edebilirler.


Geçici Madde 5- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bu kanunun 24.maddesinde belirtilen görevleri toplam en az dört yıldır fiilen yaptıklarını bağlı bulundukları vergi dairesi veya oda kaydı ile  kanıtlayan ticaret şirketleri, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bu kanunda ilgili lisanslı emlak müşaviri şirketi olmaya şartlarını sağlamaları halinde lisanslı emlak müşaviri şirketi olmaya hak kazanırlar.


Geçici Madde 6. Lisanslı Emlak Müşavirliği ve Komisyonculuğu Kurulunun 8.maddeye göre ilk oluşmasında Emlak Meslek Odaları ve Ticaret Odaları temsilcilerinde lisans aranmaz. Bu üyelere lisans doğrudan verilir.


Geçici Madde 7. 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2.maddesinin (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

MADDE 40- Bu kanun yayımı tarihinde itibaren yürürlüğe girer.


Yürütme

MADDE 41- Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu kategorideki diğer konular

GAYRİMENKUL PİYASASI 2022
32 Yıldır gayrimenkul sektörün de yer almaktayım. Bu süre içerisinde inişli- çıkışlı zamanları çok...
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN DÜNÜ VE BUGÜNÜ !
 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN DÜNÜ VE BUGÜNÜ !                Gayrimenkul piyasası 2006 yılında zirve...
2019 GAYRİMENKUL PİYASASI VE 2020 BEKLENTİLERİ …
2019 GAYRİMENKUL PİYASASI VE 2020 BEKLENTİLERİ …                2019 yılı gayrimenkul piyasası...
7 Soru da İmar Barış
Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen imar barışı düzenlemesiyle 13 milyon konutun imar ve ruhsat sorunu...
Konut alıcısının ‘kapora’ mağduriyeti nasıl çözülür?
Konut alıcısının ‘kapora’ mağduriyeti nasıl çözülür?15 Şubat 2016 Pazartesi - 17:48Kayıtlı 13 bin,...
2016 Emlak vergisi ve Kira vergilerinde oranlar
Mortgage SorularıKonutun tapusunu incelediniz mi?Konut kredisi kullandırılacak konutların tapuları...
Maket den satılacak olan konutlarda yeni dönem başladı
Ön Ödemeli Konut SatışıÖn ödemeli konut satış sözleşmeleriMADDE 40 – (1) Ön ödemeli konut satış...
2013 Emlak Sektörü ve 2014 beklentileri
Emlak sektörü ekonominin lokomotifi ve piyasa için sıcak para demektir. 2013 yılı genel anlamda...
Mesleki duyarlılık ...
Değerli MeslektaşlarımMesleki dayanışma ve yardımlaşma her zaman olması gereken bir hassasiyettir....
Mesleğine duyarsız Emlakçılar
Mesleğine duyarsız emlakçılar…22 mayıs 2013 tarihinde TT Arena seyrantepe stadın da İstanbul...
Mütekabiliyet yasası emlakçıları tatmin etmedi
Avrupa Yakası Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Mehmet Keklik: "Yasa piyasada çok fazla...
KONUT DA YENİ KDV ORANLARI
1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeye göre; büyükşehirlerde olmak ve lüks veya birinci...
Yabancılara Mülk satısı Başladı
Yabancılara mülk satışı başladıYABANCILARA mülk satışının önünü açan Mütekabiliyet Yasası...
1 Temmuz 2012 de Kiracı ve Evsahiplerini neler bekliyor...
1 TEMMUZ 2012 da Kiracı ve Ev sahiplerini neler bekliyor...ocak 2011 tarihinde 6098 sayılı borçlar...
Gayrimenkul Sektörünün 2012 İlk Yarı Değerlendirmesi
Gayrimenkul Sektörünün 2012 İlk Yarı Değerlendirmesi2005 Yılında büyük bir atılımla Ülkemizde...
Erdoğan BAYRAKTAR Emlakçılık Yasası Görüşmesi
Avrupa Yakası Emlak Müşavirleri Derneğinini öncülüğünden sayın Bakanımız Erdoğan BAYRAKTAR dan...
Konut kirasından vergi kaçırmak hayal oluyor
Maliye Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı tebliğin çıkmasıyla 1 Mart 2012'den itibaren 1...
iTO ZÜMRE TOPLANTISINDA DERNEK BAŞKANIMIZ KONUŞMASI
Neden emlak Yasası ; Öncelikle neden emlakçılık yasasının çıkmasını istediğimizi iyi anlatmamız ve...
Sigortalı olmayanlara önemli uyarı
Ne sigorta ne de yeşil kartı olan 1.7 milyon kişiye son çağrı. 1 ay içinde Sosyal Güvenlik...
Yeni Dönemde Kira gelirlerinde istisna
Mesken kira gelirlerindeki 2 bin 800 liralık istisna tutarı da, yeni yılda 3 bin lira olarak...