02.03.2011
1714 kez incelendi

Taşınmaza Yönelik Aracılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik Taslağı


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; taşınmazlar ile ilgili mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerin yapılmasına ve taşınmazlar üzerinde sınırlı aynî ve şahsî hakların tesisi işlemlerine aracılık eden, akde ve tescile yönelik hazırlık işlerini yürüten ve bu işlemlerle ilgili form, beyanname ve diğer belgeleri düzenleyerek Tapu Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlükte ilgililer adına iş takibi yapan lisans sahiplerinin seçilmeleri, sınavı, faaliyet alanı, yetki, sorumluluk ve denetimleri ile lisans verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (g) bendine göre taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerinin tâbi olacağı usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (g) bendine ve 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetleri lisans sınavına başvuran gerçek kişileri,

b) Bölge Müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerini,

c) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

ç) Lisans: Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetleri lisansı belgesini,

d) Lisans sahibi: Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetleri lisans sahibini,

e) Lisans sınavı: Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetleri lisans sınavını,

f) Sicil: Genel Müdürlük tarafından tutulan lisans sahipleri sicilini,              

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar ile Hizmet Sözleşmesi

            Lisans sahiplerinin görev ve yetkileri

            MADDE 5- (1) Lisans sahipleri, gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmazlara ilişkin olarak bu kişiler veya yetkili temsilcileri ile yazılı hizmet sözleşmesi akdederek aşağıdaki işlemleri yapmaya görevli ve yetkilidirler:

            a) Taşınmazlar ile ilgili mülkiyeti devir borcu doğuran sözleşmelerin yapılması ve taşınmazlar üzerinde sınırlı aynî ve şahsî hakların tesisi işlemlerine aracılık etmek, bu işlemlerle ilgili form, beyanname, protokol, anlaşma ve diğer belgeleri düzenleyerek Tapu Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlük nezdinde ilgililer adına iş takibi yapmak ve bu işlerin sonuçlandırılmasını sağlamak.

            b) Lisans sahibi, harç, döner sermaye ücreti ve benzeri giderleri ödemek kaydı ile (a) bendi gereği yürüteceği işler için gerekli olan bilgi ve belgeleri, kimlik belgesini ve hizmet sözleşmesini ibraz etmek suretiyle Tapu Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlükten edinebilir.

            (2) Birinci fıkrada sayılan iş ve işlemlerin lisans sahipleri dışında başka kimseler eliyle yürütülebilmesi için, hak sahibi veya kanunî temsilcisi tarafından 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu’na göre düzenlenen vekâletname ile bu kimselere yetki verilmiş olması zorunludur.

            Hizmet sözleşmesi

            MADDE 6- (1) Lisans sahibi ile iş sahibi arasında, şekli ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen hizmet sözleşmesi düzenlenir. Lisans sahibi, iş sahibi ile hizmet sözleşmesi akdederken kaşesini de kullanmak zorundadır.

            (2) Sözleşmeye bağlı olarak yapılacak işlerin Tapu Müdürlüğünü, Kadastro Müdürlüğünü, Bölge Müdürlüğünü veya Genel Müdürlüğü ilgilendirmesi hâlinde, düzenlenen hizmet sözleşmesinin birer örneği ilgili müdürlüğe verilir. Ayrıca, işlerin takibi için lisans kimlik belgesi ibraz edilmesi zorunludur.

            (3) Lisans sahibi; eşi, kendisinin veya eşinin üstsoyu veya altsoyu dışındaki iş sahiplerinden düzenleme şeklinde vekâletname almış olsa bile, hizmet sözleşmesi düzenlemek zorundadır.

            (4) Sözleşme ile belirlenen sürenin sonunda lisans sahibi tarafından sözleşme konusu iş ve işlemin sonuçlandırılamaması hâlinde, hizmet sözleşmesi iş sahibi tarafından tek taraflı ve yazılı olarak feshedilebilir. Kusuru ile sözleşmenin feshine sebep olan lisans sahibi, hizmet bedeli talebinde bulunamaz.

            (5) Lisans sahibinin bir şirket adına çalışması halinde, hizmet sözleşmesi şirket adına düzenlenir. Bu durumda, lisans sahibinin bu Yönetmelikten doğan sorumlulukları ortadan kalkmaz.

           Hizmet bedeli

            MADDE 7- (1) Lisans sahibinin hizmeti karşılığında alacağı ücreti gösteren asgarî ücret tarifesi, her yıl Ocak ayının ilk haftası içerisinde Genel Müdürlük tarafından belirlenir ve ilân edilir.

            (2) Lisans sahibinin hizmetine karşılık olarak alacağı hizmet bedeli, hizmet sözleşmesinde gösterilir.

            (3) Tarifedeki asgarî miktar altında ücret karşılığında iş kabulü yasaktır.

            (4) Lisans sahibi, yeni yıla ait asgarî ücret tarifesi ilân edilinceye kadar üstlendiği ve üstleneceği işler için mevcut ücret tarifesini uygular ve fiyat farkı talep edemez.

            (5) Lisans sahibinin faaliyetinin 10 uncu madde gereğince geçici olarak durdurulması hâlinde, üstlendiği işlere ait sözleşmeler feshedilmiş sayılır. Bu işlerden dolayı, ücret hakkı doğmaz.

            Cezai ve hukuki sorumluluk

            MADDE 8- (1) Lisans sahibi; görevi sırasında veya görevleri sebebiyle işlediği suçlardan dolayı kamu görevlisi sayılır ve yaptığı hizmetler ile ilgili olarak meydana gelen ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 1007 nci maddesinin kapsamında olan Hazine zararından iş sahibi ile birlikte kusuru oranında müştereken ve müteselsilen sorumlu olur.

            Meslek unvan ve yetkilerinin haksız kullanılması

            MADDE 9- (1) İlgili Kanunlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına ve görevlilerine tanınan yetki ve görevler hariç olmak üzere, bu Yönetmelik ile kendilerine yetki verilmeyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, lisans sahibine tanınan yetkilerin, meslek unvanının veya aynı anlama gelen benzeri her türlü unvan veya rumuzun kullanılması yasaktır.

            (2) Birinci fıkra hükmüne aykırı davranışta bulunanlar hakkında, Genel Müdürlük veya diğer ilgililer tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

            Mesleki yükümlülükler, denetim ve faaliyetin geçici durdurulması

            MADDE 10- (1) Lisans sahibi ve yanında çalışanlar, yaptıkları hizmetlerden dolayı edindikleri bilgi ve belgeleri Türk Medeni Kanunu’nun 1020 nci maddesi gereğince ilgilisi dışındakilere açıklayamazlar ve amacı dışında kullanamazlar.

            (2) Lisans sahibinin bu Yönetmeliğe göre yaptığı iş ve işlemler, hukuka uygunluk yönünden Genel Müdürlükçe denetlenir.

            (3) Denetime tabi olanlar, denetim görevlilerince sorulan sözlü ve yazılı soruları yanıtlamakla yükümlüdür. Lisans sahibi, denetim görevlisinin isteklerine uygun olarak bütün belge, defter ve dosyaları, evrak, senet ve makbuzları, her türlü mal ve eşyayı denetlenmesi amacıyla vermek, inceleme ve kontrollerini kolaylaştırmak zorundadır.

            (4) Genel Müdürlükçe yapılan denetimler sonunda, hukuka aykırı işlemleri tespit edilen lisans sahiplerine, bu işlemlerini hukuka uygun hâle getirmeleri için bir aya kadar süre verilebilir. Bu süre sonunda bu işlemlerin düzeltilmemesi veya süre verilse dahi düzeltilmenin mümkün olmaması hâllerinde, Genel Müdürlük kararı üzerine, lisans sahibinin faaliyeti altı aydan az ve bir yıldan fazla olmamak üzere durdurulur ve durdurma kararı Genel Müdürlüğün elektronik sayfasından yayınlanır. Lisans sahibi, faaliyetinin durdurulduğu sürece, bu Yönetmelikten doğan hak ve yetkilerini kullanamaz.

            (5) Denetime ilişkin raporların tanzimi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasında Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara uyulur.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisans Sahibi Olmanın Şartları, Tüzel Kişi Lisans Sahipleri, Lisans Sınavının Usul ve Esasları


Genel şartlar

MADDE 11- (1) Lisans sahibi olmanın genel şartları şunlardır:

a) Türk vatandaşı olmak; tüzel kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş olmak,

b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç) Türkiye'de yerleşim yeri sahibi olmak,

d) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve
bu düzenin işleyişine, millî savunmaya, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile
yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Özel şartlar

MADDE 12- (1) Lisans sahibi olmanın özel şartları şunlardır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak veya Tapu ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu’ndan, Harita ve Kadastro Meslek Yüksek Okulu’ndan veya emlâk ve emlâk yönetimi konularında eğitim veren en az iki yıllık bir yüksek okuldan mezun olmak,           

b) Lisans sınavını kazanarak lisans, kaşe ve kimlik almış olmak,

Tüzel kişi lisans sahipleri

MADDE 13- (1) 29/06/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulan şirketler de taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerinde bulunabilirler. Ancak, bu şirketlerin temsil ve ilzama yetkili ortaklarının lisans sahibi olması, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ise bu Yönetmeliğin 11 inci maddesindeki şartları taşıması gerekir. Şirket konusunun, taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini de kapsaması zorunludur.

(2) Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan tüzel kişilerin, gerçek kişi lisans sahibi tarafından temsil edilmeleri zorunludur.

(3) Gerçek kişi lisans sahibi, birden fazla şirketin ortağı veya çalışanı olsa dahi lisans yetkisini ancak bir şirkette kullanabilir. Şirket ortağı veya çalışanı olarak lisans yetkisini kullanan, kendi adına taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini yürütemez. Gerçek kişi lisans sahibi, kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla bağlı bulunduğu şirket ile birlikte iş sahibine karşı müteselsilen sorumludur.

Lisans sınavı

MADDE 14 – (1) Lisans sınavı, Genel Müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır.

(2) Sınav, Genel Müdürlük ile sınavı yapacak kurum arasında düzenlenecek protokol esaslarına göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarına yaptırılabilir.

Sınavın şekli ve konuları

MADDE 15– (1) Sınav, yazılı olarak test şeklinde yapılır.

(2) Sınav soruları, meslek alanında yüzde yetmiş oranında ve diğer konularda ise yüzde otuz oranında olmak üzere hazırlanır.

(3) Meslek alanı konuları;

a) Medenî hukuk,

b) Borçlar hukuku,

c) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,

ç) 18/5/1955 tarihli ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun,

d) Kadastro mevzuatı,

e) Tapu mevzuatı,

f) İmar mevzuatı,

(3) Diğer konular;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının genel esaslarını, temel hak ve ödevleri, Devletin temel organlarını,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihini,

c) Milli güvenlik konularını,

ç) İdare hukuku genel esaslarını ve Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuatı,

d) Vergi, harç ve ilgili diğer malî konuları,

e) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili konuları,

f)  Halkla ilişkiler ve davranış kurallarını,

            kapsar.

Sınav duyurusu

MADDE 16 – (1) Sınav duyurusunda:

a) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

b) Başvurulacak yer,

c) Sınavın yapılacağı yer,

ç) Sınavın tarihi ve saati,

d) Sınav ücreti ve yatırılacağı banka ile hesap numarası,

e) Sınav başvurusunda istenecek belgeler,

            belirtilir.

(2) Sınav duyurusu Genel Müdürlük tarafından; sınav tarihinden en az iki ay öncesinden en yüksek tirajlı ulusal gazetenin ikisinde, Resmî Gazete’de ve ayrıca Genel Müdürlüğün elektronik sayfasında ilân edilir.

Sınav başvurusunda istenecek belgeler

MADDE 17 – (1) Sınava başvuracak adaylar;

a) Tebligat adresini de belirtir sınav başvuru dilekçesi ya da formu,

b) T. C. Kimlik Numarası beyanı,

c) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyan,

ç) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği,

d) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 cm boyutunda beş adet vesikalık fotoğrafı,

e) Sınav başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslını,

son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar sınav ilanında belirtilen başvuru yerine teslim etmek zorundadırlar.

(2) Posta ile yapılan başvurularda, birinci fıkrada belirtilen belgelerin son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yerine ulaşması zorunludur. Postada geciken, süresi içinde yapılmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 18– (1) Genel Müdürlük, süresi içinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranılan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Belgeleri geçersiz veya eksik olanların başvuruları kabul edilmez.

(2) Sınava girmeye hak kazananlar Genel Müdürlüğün elektronik sayfasında duyurulur. Genel Müdürlük, sınava katılacak adaylar için fotoğraflı sınav giriş belgesi düzenler. Sınav giriş belgeleri adaylara gönderilir veya talep edene elden teslim edilir.

Sınavın yapılması

MADDE 19- (1) Sınav listelerinde yer almayanlar ve sınav giriş belgesi olmayanlar sınava giremezler.

(2) Sınav, duyurulan saatte başlar ve biter.

(3) Sınav soruları, adayların huzurunda yetkililerce sınav mahallinde mühürlü zarflardan çıkarılır ve adaylara okunur veya dağıtılır. Durum bir "Sınav Başlama Tutanağı" ile tespit edilir.

(4) Sınavlarda kopya çekenler ve verenler hakkında tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu kişiler sınav mahallinden çıkarılır. Bunlar, sınavlara bir yıl süreyle alınmazlar.

(5) Sınav bitiminde, bitiş saatini, sınava girenlerin sayısını, kaç kâğıt kullanıldığını gösteren bir tutanak düzenlenir ve sınav yetkilileri ile sınavı son terk eden iki aday tarafından imzalanır.

(6) Sınavla ilgili belgeler, Genel Müdürlük tarafından 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak arşivlenir.

Sınavda başarılı olma ve sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 20– (1) Sınavda, yüz üzerinden en az seksen puan alanlar başarılı olmuş sayılır.

            (2) Sınav sonuçları, sınavı yapmak üzere Genel Müdürlüğün protokol yaptığı kurum tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir ve ayrıca sınava giren adayların adresine de postalanır. Genel Müdürlük, kendisine bildirilen sınav sonuçlarını elektronik sayfasında ilan eder.

İtiraz, itirazların değerlendirilmesi ve sınav başarı sonuçlarının kesinleştirilmesi

            MADDE 21– (1) Sınav başarı sonuçlarının ilân tarihi, Genel Müdürlüğün elektronik sayfasında yaptığı duyuru tarihidir. Sınav başarı sonuçlarına yapılacak itirazlar bu tarihten itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe yapılabilir.

(2) Sınav başarı sonuçlarına yapılan itirazlar Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek  15 gün içerisinde kesinleştirilir ve ilgilisine yazılı olarak duyurulur. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

(3) Sınav başarı sonuçları, itiraz olmaması halinde itiraz süresinin bitiminde, itiraz olması halinde ise itirazların kesinleştirilme süresinin bitiminde, Genel Müdürlüğün elektronik sayfasında ilân edilerek kesinleştirilir.


Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 22- (1) Sınava katılanlardan genel ve özel şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, haklarında sınava dayalı olarak yapılmış işlemler iptal edilir. Bu durumda olanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında ayrıca, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sicile Kayıt, Lisans, Kimlik ve Kaşe Verilmesi, Yemin


Sicile kayıt

MADDE 23- (1) Lisans sınavında başarılı kabul edilenlerin, lisans sahibi olarak görev ve yetkilerini kullanabilmeleri için sicile kayıt olmaları zorunludur.

(2) Sicile kayıt olmak için aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı başvuru yapılır.

a) Türkiye'de yerleşim yeri bulunduğunu gösterir belge,

b) Adlî sicil kayıt belgesi,

c) Tüzel kişiler için, şirket konusunun taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini de kapsadığını gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

ç) Tüzel kişiliği temsil eden lisans sahibinin, yetkili olduğunu gösterir yetkili organ kararının aslı veya noter onaylı örneği,

d) Tüzel kişiler için tüzel kişiliğe ait noter onaylı imza sirküleri,

e) Gerçek kişi lisans sahibi için noter onaylı imza beyannamesi,

f) Tebligat adresine ilişkin yazılı beyan,

g) Sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslı,

ğ) Bağlı olunan vergi dairesinden alınacak lisans sahibi olduğunu gösterir vergi mükellefiyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

1) Lisans sahibinin, tüzel kişi lisans sahibi veya bir gerçek kişi yanında sigortalı olarak çalışması halinde, çalıştığını gösterir sigorta bildirgesinin, yanında çalışılan adına fatura düzenlettirmeye yetkili olduğunu gösterir belgenin ve yanında çalışılanın bağlı olduğu vergi dairesinden alınan vergi mükellefiyet durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

2) Lisans sahibinin, bir özel hukuk tüzel kişisi yanında sigortalı olarak çalışması halinde; çalıştığını gösterir sigorta bildirgesinin, yanında çalışılan adına işlem yapmaya yetkili olduğunu gösterir belgenin ve yanında çalışılanın bağlı olduğu vergi dairesinden alınan vergi mükellefiyet durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı örneği.

(3) Tüzel kişi lisans sahibinin veya bir gerçek kişinin yanında sigortalı olarak çalışan lisans sahipleri, üçüncü kişilere karşı hizmet taahhüdünde bulunamazlar. Bir özel hukuk tüzel kişisi yanında sigortalı olarak çalışan lisans sahibi, yanında çalışılan dışındaki kişilere karşı hizmet taahhüdünde bulunamaz.

(4) Sicil kaydının başlangıç tarihi, ikinci fıkrada belirtilen belgelerin Genel Müdürlüğe eksiksiz olarak verildiği tarihtir.

(5) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanların sicile kaydı yapılmaz.

Lisans, kimlik belgesi ve kaşe verilmesi

MADDE 24- (1) Sicil kaydını yaptıran adaya, şekli ve içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenecek lisans belgesi, kimlik belgesi ve kaşe verilir. Lisans belgesi ve kimlik belgesinin birer örneği lisans sahibinin sicil dosyasında saklanır.

(2) Lisans belgesi, kimlik belgesi ve kaşe verilmesi için, Genel Müdürlük Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına Genel Müdürlük tarafından belirlenen ücretin yatırılması gerekir.

(3) Lisans belgesi ve kimlik belgesinin başkasına kullandırılması, lisans belgesinin devredilmesi veya kiraya verilmesi yasaktır.

(4) Lisans alınmış olması, diğer mevzuattan doğan lisans alma ve buna bağlı yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.

Yemin

MADDE 25- (1) Lisans sahibi olmaya hak kazananlar, göreve başlamadan önce, Genel Müdürlük tarafından ikinci fıkrada yer alan metne göre yemin ettirilir. Yemin tutanağı lisans sahibinin sicil dosyasında saklanır.

(2) Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini yerine getirirken kamu hizmeti gereklerine, Anayasaya, kanunlara, ilgili mevzuat hükümlerine, meslek kuralları ile ahlak kurallarına uyacağıma, mesleğimi tam, bağımsız ve dürüstlükle yerine getireceğime, aldığım işleri dikkat ve özenle yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.  


BEŞİNCİ BÖLÜM

İşyeri Açılması ve Değişikliklerin Bildirilmesi

                      

İşyeri açılması ve değişikliği

MADDE 26- (1) Lisans sahibi, Genel Müdürlüğe bildirdiği işyeri adresinde faaliyetlerini sürdürmek ve lisans belgesini çalıştığı işyerinin görülen bir yerine asmak zorundadır.

(2) İşyerini değiştiren lisans sahibi, on beş gün içerisinde yeni işyerinin açık adresini Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. İşyeri adres değişikliği neticesinde lisans sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesi değişiyor ise bu vergi dairesinden alınacak vergi mükellefiyet durumunu gösterir belgenin de Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur.

(3) Lisans sahibi, faaliyetlerini yürütmek ve hizmetlerini gerçekleştirmek üzere bir bağımsız bölüm ayırmak zorundadır. Bu bağımsız bölümde başka bir iş ve hizmet icra edilemez.

(4) Lisans sahibi, faaliyet alanında lisansı ile kendi adına sadece bir işyeri açabilir. Başka bir işyeri veya şube açması hâlinde, bu işyerinin veya şubenin sorumluluğunun başka lisans sahibi tarafından üstlenilmesi mecburîdir. Kendi lisansı ile adına işyeri açan lisans sahibi, aynı zamanda ücretli veya ücretsiz olarak bu alanda faaliyet gösteren başka bir işveren yanında çalışamaz. Ücret karşılığı çalışan lisans sahibi, bu alanda faaliyet gösteren birden fazla işyerinde görev alamaz.Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerinin yürütülmemesi ve bildirim

MADDE 27- (1) Taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini yürütmeyecek olan lisans sahibi, durumu on beş gün içinde Genel Müdürlüğe bildirmek; lisans belgesini, kimlik belgesini ve kaşeyi Genel Müdürlüğe iade etmekle yükümlüdür.


ALTINCI BÖLÜM

Sicil Kaydının Yenilenmesi, Sicilden Silinme ve Yeniden Kayıt Hakkı


Sicil kaydının yenilenmesi

MADDE 28- (1) Sicil kaydının, kayıt tarihinden başlamak üzere her üç yılda bir yenilenmesi zorunludur.

(2) Sicil kaydının yenilenmesi için aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak başvuru yapılır.

a) Sicil yenileme ücretinin ödendiğini gösterir belgenin aslı,

b) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (ğ) bentlerinde sayılan belgeler.

(3) İkinci fıkranın (b) bendi uyarınca verilmesi gereken belgelerin yeni tarihli olması zorunludur.

Sicilden silinme ve lisans iptali             

MADDE 29- (1) Lisans sahibinin adı, aşağıdaki hallerde sicilden silinir ve lisansı iptal edilir.

a) Lisans sahibinin talebi,

b) Lisans sahibinin 11 inci ve 12 nci maddelerdeki şartları kaybetmesi veya bu şartları taşımadığının sonradan tespit edilmesi,

c) Bu Yönetmelikte belirtilen sicile kayıt için aranan şartlara sahip olmadığının sonradan anlaşılması veya bu şartların sonradan kaybedilmesi,

ç) Sicil kaydının süresi içinde yenilenmemesi,

d) 6 ncı maddeye uygun olarak hizmet sözleşmesi düzenlenmediğinin tespit edilmesi,

e) 7 nci maddenin ikinci fıkrasına göre hizmet bedelinin hizmet sözleşmesinde gösterilmediğinin veya üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirtilen yasağın ihlal edildiğinin tespit edilmesi,

f) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yasağın ihlal edildiğinin tespit edilmesi, dördüncü fıkrası uyarınca iki defa faaliyetin durdurulmasına karar verilmesi,


g) 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yasağın ihlal edildiğinin tespit edilmesi,

ğ) 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yasağın ihlal edildiğinin tespit edilmesi,

h) 26 ncı maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarındaki yükümlülüğün yerine getirilmemesi, dördüncü fıkrasında belirtilen yasağın ihlal edildiğinin tespit edilmesi.

(2) Sicilden silinme ve lisans iptali kararları, ülke çapında dağıtımı yapılan ve baskı sayısı elli binin üzerinde olan gazetelerden biri ile lisans sahibinin kayıtlı bulunduğu yerdeki yerel gazetelerden birinde ilân edilir. Ayrıca, Genel Müdürlüğün elektronik sayfasında duyurulur.

(3) Sicilden silinme ve lisans iptaline karşı, idarî yargı yoluna başvurulabilir.

(4) Birinci fıkranın (a) ve (ç) bendi dışında kalan sebeplerle sicil kaydı silinen ve lisansı iptal edilenler, beş yıl süre ile taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerinde bulunamazlar ve 13 üncü maddede belirtilen şirketlere ortak da olamazlar.

Yeniden kayıt hakkı          

MADDE 30- (1) Sicilden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden lisans sahibi, sicile yeniden kayıt hakkı kazanır.

(2) Sicile yeniden kaydolma talebinde bulunandan, ilk kayda esas olan şartların hepsinin veya bir kısmının varlığının ispatına ilişkin belgeler talep edilebilir. Ancak süresi içinde sicil yenileme başvurusunda bulunulmakla beraber, bu Yönetmeliğin 28 inci maddesi uyarınca verilmesi gereken belgelerde eksiklik olması halinde, eksik belgelerin tamamlanması yenileme için yeterlidir.


YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler


Genel Müdürlük tarafından yapılan bildirimler

MADDE 31- (1) Genel Müdürlük tarafından yapılacak bildirimler muhataba iadeli taahhütlü mektupla yapılır. Sınav ile ilgili konular hariç herhangi bir nedenle yapılamayan bildirim, Genel Müdürlüğün elektronik sayfasında ilan edilir. Söz konusu ilanı takip eden onbeşinci günün sonunda bildirimin gerçekleştiği kabul edilir.

Matbu evrak     

            MADDE 32- (1) Lisans sahiplerinin faaliyetleri sırasında kullanacakları, hizmet sözleşmesi, belge ve basılı kâğıtların şekli ve içeriği Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

Yürürlük

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

Bu kategorideki diğer konular

GAYRİMENKUL PİYASASI 2022
32 Yıldır gayrimenkul sektörün de yer almaktayım. Bu süre içerisinde inişli- çıkışlı zamanları çok...
GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN DÜNÜ VE BUGÜNÜ !
 GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN DÜNÜ VE BUGÜNÜ !                Gayrimenkul piyasası 2006 yılında zirve...
2019 GAYRİMENKUL PİYASASI VE 2020 BEKLENTİLERİ …
2019 GAYRİMENKUL PİYASASI VE 2020 BEKLENTİLERİ …                2019 yılı gayrimenkul piyasası...
7 Soru da İmar Barış
Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen imar barışı düzenlemesiyle 13 milyon konutun imar ve ruhsat sorunu...
Konut alıcısının ‘kapora’ mağduriyeti nasıl çözülür?
Konut alıcısının ‘kapora’ mağduriyeti nasıl çözülür?15 Şubat 2016 Pazartesi - 17:48Kayıtlı 13 bin,...
2016 Emlak vergisi ve Kira vergilerinde oranlar
Mortgage SorularıKonutun tapusunu incelediniz mi?Konut kredisi kullandırılacak konutların tapuları...
Maket den satılacak olan konutlarda yeni dönem başladı
Ön Ödemeli Konut SatışıÖn ödemeli konut satış sözleşmeleriMADDE 40 – (1) Ön ödemeli konut satış...
2013 Emlak Sektörü ve 2014 beklentileri
Emlak sektörü ekonominin lokomotifi ve piyasa için sıcak para demektir. 2013 yılı genel anlamda...
Mesleki duyarlılık ...
Değerli MeslektaşlarımMesleki dayanışma ve yardımlaşma her zaman olması gereken bir hassasiyettir....
Mesleğine duyarsız Emlakçılar
Mesleğine duyarsız emlakçılar…22 mayıs 2013 tarihinde TT Arena seyrantepe stadın da İstanbul...
Mütekabiliyet yasası emlakçıları tatmin etmedi
Avrupa Yakası Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Mehmet Keklik: "Yasa piyasada çok fazla...
KONUT DA YENİ KDV ORANLARI
1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeye göre; büyükşehirlerde olmak ve lüks veya birinci...
Yabancılara Mülk satısı Başladı
Yabancılara mülk satışı başladıYABANCILARA mülk satışının önünü açan Mütekabiliyet Yasası...
1 Temmuz 2012 de Kiracı ve Evsahiplerini neler bekliyor...
1 TEMMUZ 2012 da Kiracı ve Ev sahiplerini neler bekliyor...ocak 2011 tarihinde 6098 sayılı borçlar...
Gayrimenkul Sektörünün 2012 İlk Yarı Değerlendirmesi
Gayrimenkul Sektörünün 2012 İlk Yarı Değerlendirmesi2005 Yılında büyük bir atılımla Ülkemizde...
Erdoğan BAYRAKTAR Emlakçılık Yasası Görüşmesi
Avrupa Yakası Emlak Müşavirleri Derneğinini öncülüğünden sayın Bakanımız Erdoğan BAYRAKTAR dan...
Konut kirasından vergi kaçırmak hayal oluyor
Maliye Bakanlığı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı tebliğin çıkmasıyla 1 Mart 2012'den itibaren 1...
iTO ZÜMRE TOPLANTISINDA DERNEK BAŞKANIMIZ KONUŞMASI
Neden emlak Yasası ; Öncelikle neden emlakçılık yasasının çıkmasını istediğimizi iyi anlatmamız ve...
Sigortalı olmayanlara önemli uyarı
Ne sigorta ne de yeşil kartı olan 1.7 milyon kişiye son çağrı. 1 ay içinde Sosyal Güvenlik...
Yeni Dönemde Kira gelirlerinde istisna
Mesken kira gelirlerindeki 2 bin 800 liralık istisna tutarı da, yeni yılda 3 bin lira olarak...